Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefaler at myndighetene ikke gir tillatelser til oljeleting i de mest sårbare områdene nærmest norskekysten.

Det skriver DN i en høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet. Grunnen er at oljeutslipp nær kysten kan få store konsekvenser for sjøfugl. Uttalelsen kommer i forbindelse med et forslag om å utvide TFO-områdene i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

økt risiko
– Vi er bekymret for hvilke konsekvenser eventuelle oljeutslipp i kystnære og sårbare områder vil ha for miljøet, og spesielt for de viktige forekomstene av sjøfugl langs kysten, sier direktør Janne Sollie i DN.

– Det er ikke gitt at mer kystnær aktivitet vil gjøre det mer sannsynlig at uhell skjer. Men vi kan anta at et eventuelt utslipp i slike områder fører til at konsekvensen blir verre for miljøet enn om det skjer andre steder, sier Sollie .

Aktivitet nær kysten fører til at oljen driver til land i løpet av kort tid. DN-direktøren frykter at det vil være vanskelig for hav- og kystgående beredskap å hindre at oljen når kysten, hvis uhellet først er ute. Dermed vil risikoen bli større.

Vil skåne Finnmarkskysten
I et belte på 35-50 kilometer nær Finnmarkskysten anbefaler DN at lisenser ikke tildeles. årsaken er de alvorlige konsekvensene eventuelle oljeutslipp i kystnære områder vil ha for de mange artene av sjøfugl som lever der. Situasjonen er allerede vanskelig for flere bestander i Barentshavet.

– Områdene utgjør noen av de viktigste sjøfuglområdene langs fastlandskysten . Flere fuglefjell ligger i nærheten, med store forekomster av sjøfugl som er svært sårbare for olje. Problemet er størst for de mest tallrike artene som hekker i fuglefjell og beiter i åpent hav, sier Sollie .

Varsomme i Norskehavet
I Norskehavet anbefaler DN at myndighetene er varsomme med å tildele lisenser i blokker som grenser inn mot feltet Nordland VI. Eventuelle oljeutslipp her kan få konsekvenser for viktige miljøverdier i Lofoten-områder og videre nordover. På Helgelandskysten mangler man erfaringsgrunnlag for å vurdere miljørisiko og beredskap.

Fraråder i Nordsjøen
I Nordsjøen fraråder DN utlysning av de to foreslåtte kystnære blokkene. Avstanden til land er kort, og blokkene ligger rett utenfor et av de viktigste områdene for sjøfugl i regionen. Hele kyststrekningen fra og med Utvær / Indrevær i Ytre Sula til Stadlandet , og videre fuglefjellene på Runde ligger innenfor områdene som vil kunne berøres av et eventuelt utslipp fra blokkene.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR