Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Wintershalls styring av bore- og brønnaktiviteter på Brage. Det ble funnet fire avvik og flere forbedringspunkt.

Tilsynet ble gjennomført i perioden 21. mai til 4. september 2015. Målet med tilsynet var å verifisere at operatør, boreentreprenør og brønnserviceselskap etterlever myndighetskrav og selskapets interne krav.

Fire avvik

Det ble funnet fire avvik knyttet til valg av verneombud, kjemisk arbeidsmiljø, vedlikehold og nødpumpe.

Ifølge tilsynsrapporten ble verneombudsordningen for arbeidstakere i brønnservice ikke tilstrekkelig ivaretatt. Det var ikke utnevnt verneombud for brønnservice i boring.

Eksponering av dieseleksos

Det var også mangelfulle tiltak for å beskytte arbeidstakerne mot potensiell helseskadelig
eksponering for dieseleksos.

Sementeringsenheten ble drevet av to dieselmotorer. Enheten benyttes normalt til
sementering, trykktesting og sirkulering av sementbindemidler. I tillegg ble enheten benyttet
til kontinuerlig injisering av ferdig oppmalt borekaks ved utboring av nye brønner.

– Økt bruk av sementeringsenheten har medført økt omfang av dieseleksoseksponering ved spesielle vær- og vindforhold. I denne sammenheng har det forekommet spredning av eksos gjennom ventilasjonssystemet til flere andre deler av boreområdet. Dette har medført økt eksponering i kontorområdet, i miljøbuer og i slampumperom. Det fremkom i samtaler at det under gitte værbetingelser kunne være sjenerende
dieseleksos fra sementeringsenheten også i andre områder på innretningen, heter det i rapporten.

Mangelfullt vedlikehold

Det var også mangelfull utførelse av korrektivt vedlikehold av utstyr med høy kritikalitet (kritikalitet viser til hvilken grad av risiko usikkerheten utgjør på prosjektet, og er et produkt av sannsynlighet og konsekvens, journ. anm).

– Det kunne under tilsynet ikke vises til at korrigering av avvik var utført for deler av utstyr
med høy kritikalitet som for eksempel strupe- og drepemanifold, heter det i tilsynsrapporten.

Ptil innhentet dokumenter i forkant av tilsynsaktiviteten som beskrev at det var utestående forhold i forbindelse med korrektivt vedlikehold. Det ble også bekreftet i samtaler på innretningen at spesifikke tiltak
var utsatt i tid, ifølge rapporten.

Mangler med nødpumpe

Det ble også registrert mangler med tilgjengeligheten til nødpumpe i forbindelse med
brønnkontrollhendelser på innretningen.

– Ved en alvorlig brønnkontrollsituasjon med spredning av hydrokarboner på innretningen vil
sementeringsenheten ikke være tilgjengelig fordi den ikke var beskyttet i forhold til å operere
i en nødsituasjon. Det fremkom at enheten er plassert i et område uten overtrykksbeskyttelse og at den ikke vil kunne ivareta sine tiltenkte funksjoner under disse betingelsene. Det gjenstår for selskapet å å fremskaffe bevis for at behovene for en tilsiktet bruk blir ivaretatt for nødkraftanlegget, heter det.

Videre ble det funnet forbedringspunkt knyttet til kompetanse, styring av arbeidsmiljø, sikker jobbanalyse (SJA), opplæring, samtrening av boremannskap, boreprogram og boreplaner, brønnkontroll, tekniske løsninger og brønnintegritet.

Wintershall har fått frist av Ptil til 25. januar 2016 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Forrige artikkelSonga Delta borer letebrønn for Statoil
Neste artikkelStore klimautslipp fra gasslekkasje i California

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR