Oljedirektoratets oppdatering av estimatet for uoppdagede ressurser viser at de totale gjenværende ressursene på norsk sokkel kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår framover.

I Oljedirektoratets Ressursrapport 2016 blir direktoratets nye anslag for uoppdagede ressurser på sokkelen lagt fram. Endringene siden ressursrapporten fra 2013, er ubetydelige, til tross for at det er gjort 57 funn i denne perioden.

Oljedirektoratet (OD) anslår at det gjenstår å finne nesten tre milliarder standard kubikkmeter (Sm3) væske og gass på sokkelen. Nesten halvparten av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet, resten fordeler seg likt mellom Nordsjøen og Norskehavet. Det er en liten nedgang i uoppdagede ressurser i Nordsjøen og Norskehavet, men dette oppveies av en økning i Barentshavet.

les også: Vellykket Wisting-avgrensning – Petro.no

I 2014 ble det for første gang gjort flest funn og påvist mest ressurser i Barentshavet. Ressursestimatet for Barentshavet er økt fra 765 milliarder standard kubikkmeter (sm3) til 825 milliarder sm3, en økning på 125 milliarder sm3. Mesteparten av de uoppdagede ressursene antas å være gass.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass. (Foto: Norsk olje og gass)
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass. (Foto: Norsk olje og gass)

– Dette viser at Barentshavet stadig blir viktigere for hele landet. ODs Ressursrapport viser at industriens langsiktige og målrettede satsing i nord har vært nyttig. Nå vil resultater fra aktiviteten i 23. lisensrunde gi retning for olje- og gassnæringen i årene fremover, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. (norog.no)

ODs Ressursrapport påviser at letevirksomheten fra 2000 til 2014 har tilført samfunnet store verdier, hele 2000 milliarder kroner etter fratrekk av letekostnader.

At det fortsatt gjøres funn etter 50 års leteaktivitet, viser at norsk sokkel er en attraktiv petroleumsprovins, ifølge OD. De siste ti årene har aktiviteten vært stor, med et gjennomsnitt på rundt 40 letebrønner per år. I 2015 ble det påbegynt hele 56 letebrønner, i 2016 venter OD at det blir boret om lag 30 brønner.

Ved utgangen av 2015 var det 53 selskap på sokkelen. Dette er en fordobling siden 2000. De fleste av disse er aktive i letefasen. Nye aktører betyr større mangfold, og mer mangfold innebærer at flere og nye ideer blir testet ut, ifølge OD. Totalt sett bidrar dette til flere funn og økte verdier.

Olje- og gassvirksomheten er nå inne i en periode med lav oljepris og store utfordringer. Ifølge OD er det da viktig å ha et langsiktig perspektiv.

Les også: Markedet svinger, troen består – Petro.no

OD ressursrapport nord (1)
MEST I NORD: ODs Ressursrapport viser at det meste av ouppdagede ressurser ligger i nord. (Kilde:Oljedirektoratet)

Forrige artikkelNHO-bedrifter som leverer til oljenæringen ser mørkt på fremtiden
Neste artikkelWintershall-toppleder til ONS

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR