Petroleumstilsynet har gitt BP pålegg etter tilsyn med materialhåndtering kran og løft og senfase på Ula-innretningen.

Ptil førte i perioden 1.- 4. februar 2016 tilsyn med BPs Ula-innretninger. Tilsynet påviste alvorlige brudd på regelverket.

Ptil fant fem avvik fra regelverket:
* Mangler ved tilrettelegging for materialhåndtering.
* Mangler ved vedlikehold.
* Mangelfull tennkildekontroll.
* Mangelfull kunnskap om personelleksponering for benzen.
* Mangler ved stillas.

Det ble også funnet fire forbedringspunkt:
* Mangelfull atkomst.
* Mangler ved system for sikring av kompetanse.
* Mangler ved dokumentasjon for løfteutstyr.
* Mangler ved løst løfteutstyr.

Flere av funnene har også tidligere vært påpekt i forbindelse med tilsyn, gransking og søknad om samtykke til levetidsforlengelse for Ula-innretningene til 2028, ifølge Ptil.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet, varslet Ptil BP om pålegg.

Pålegg

Nå har Ptil gitt BP følgende pålegg:

«1. Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, rammeforskriftens §§ 10 om forsvarlig virksomhet, 11 om prinsipper for risikoreduksjon og 17 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, styringsforskriftens kapittel V om analyser, innretningsforskriftens § 13 om materialhåndtering og transportveier, adkomst og evakueringsveier, aktivitetsforskriftens § 33 om tilrettelegging av arbeid, pålegges BP Norge AS for alle sine aldrende innretninger på Ula og Valhall feltene å:

– systematisk gjennomgå og kartlegge alle områder og systemer ved materialhåndtering, samt vurdere ivaretakelse av krav til forsvarlig materialhåndtering.

– presentere en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak, som synliggjør prioritering av tiltakene, med beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert. Jamfør rapportens kapittel 5.1.1. 

2. Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, rammeforskriftens §§ 10 om forsvarlig virksomhet, 11 om prinsipper for risikoreduksjon og 17 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, styringsforskriftens kapittel V om analyser, styringsforskriftens §§ 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling aktivitetsforskriftens §§ 33 om tilrettelegging av arbeid, 45 om vedlikehold, 46 om klassifisering og 47 om vedlikeholdsprogram pålegges BP å:

– gjennomgå og vurdere systemer for styring av vedlikehold av offshorekraner.

– sikre at vedlikeholdsprogram- og gjennomføring er tilpasset innretningenes- og utstyrets alder og tilstand.

– iverksette tiltak knyttet til oppfølging av tekniske feil og mangler som fremgår av vedlikeholdshistorikk og i notifikasjoner fra sakkyndig virksomhet etter årlige kontroller av løfteutstyr.

– iverksette tiltak knyttet til definering og samordning av ansvars- og myndighetsområder knyttet til vedlikehold av kraner.

– iverksette tiltak for å redusere faren for antennelse av en gassky på avveie knyttet til tennkilder i motorrom for dieseldrevne offshorekraner. Jamfør rapportens kapitler 5.1.2. og 5.1.3.»

Ptil har satt frist for å etterkomme pålegget til 1. desember 2016.

Forrige artikkelDeler ut gründermillioner
Neste artikkelOljelagrene faller – oljeprisen stiger

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR