Petroleumstilsynet har ferdigstilt granskingen etter at «COSL Innovator» ble truffet av en bølge, hvor én person omkom og fire personer ble skadet, 30. desember i fjor.

Dersom hendelsen hadde inntruffet på et tidspunkt hvor flere ombord oppholdt seg i lugarene, kunne flere menneskeliv ha gått tapt.

30. desember 2015, cirka klokken 16:38, ble deler av dekkskonstruksjonen forut på «COSL Innovator» truffet av en bølge. Innretningen var på dette tidspunktet frakoblet brønnen og hevet til sikkerhetstilstand.

Innretningen fikk omfattende skader i deler av boligkvarteret.

Bølgen traff innretningen på babord side av dekksboksen forut og presset inn 17 vinduer, hvorav seks på nedre dekk og 11 på midtre dekk. Vanninntrenging førte til omfattende skader i lugarer fordelt på de to nevnte dekkene. Én person omkom og fire personer ble lettere skadet i ødeleggelsene som fulgte. Bølgen forårsaket også noe deformasjon av frontskottet på dekksboksen.

Dersom hendelsen hadde inntruffet på et tidspunkt hvor flere ombord oppholdt seg i lugarene, kunne flere menneskeliv ha gått tapt.

Bølgekarakteristikk

Etter hendelsen er det gjennomført beregninger av bølgekarakteristikk på grunnlag av værobservasjoner, innretningens sannsynlige posisjon da bølgen traff og vurderinger av skadene på innretningen.

Etter Petroleumstilsynets (Ptils) vurdering var bølgen steil, men værforholdene var sannsynligvis innenfor det innretningen skal være designet for.

Granskingen påviste to brudd på regelverket

«COSL Innovator» hadde ikke klaring på 1,5 meter mellom underkant av nederste dekk og høyeste bølgetopp. Innretningens overbygg var ikke dimensjonert for å motstå horisontale bølgelaster.

Opptellingssystemet under mønstring fungerte ikke tilfredsstillende.

Krav til klaring

HMS-regelverket i petroleumsvirksomheten setter krav til klaring mellom nederste dekk og øverste bølgetopp (air gap) dersom innretningens overbygg ikke er dimensjonert for å tåle bølgeslag. En vesentlig del av granskingen har vært å se på hvordan bølgeslag kunne nå opp på fremsiden av overbygget. Analysene utført i designfasen, for å klarlegge air gap, er derfor sentrale i granskningsrapporten.

Det foreligger ulike beregninger av air gap for «COSL Innovator», med forskjellige resultater, i tillegg til en modelltest. Det er Ptils vurdering at to sentrale gjennomførte analyser ikke ble tatt tilstrekkelig hensyn til i designutviklingen. ​Det er sannsynlig at dette forholdet har hatt betydning for skadeomfanget av hendelsen.

Krav til dimensjonering

Dekk skal dimensjoneres for påkjenning av bølger, dersom en innretning har negativt air gap. Disse kravene er gitt av både Sjøfartsdirektoratet og DNV GL. Kravene skiller ikke spesifikt mellom vertikale og horisontale bølgeslag, knyttet hhv. til underside og ytterside av skott.

Ifølge granskingsrapporten observerer Ptil at horisontale bølgeslag ikke har fått oppmerksomhet, selv om negativt air gap ble påvist i analyser utført av både DNV og Grenland Group.

Arbeidet som ble utført i prosjektperioden var i hovedsak i tråd med erfaring og industripraksis for flyttbare innretninger på det tidspunktet prosjektet ble gjennomført.

Dokumentasjon

Under designutviklingen fra 2005 til 2008 har det vært skiftende konstellasjoner på eiersiden, og ulike designselskaper har vært involvert. Det har vært uoverensstemmelser og mangelfull kommunikasjon mellom aktørene, særlig da vektøkninger oppstod i byggeprosessen.

Ved bytte av designer ble ikke all dokumentasjon overlevert umiddelbart. Det er derfor uklarheter knyttet til hvem som hadde tilgang til hvilken dokumentasjon på gitte tidspunkter, ifølge rapporten.

Opptellingssystem etter mønstring

Aksjonene i den akutte fasen ble gjennomført i hovedsak i henhold til prosedyrer, men det tok cirka 40 minutter å etablere oversikt over personell om bord.

– På et tidspunkt under hendelsen var flere savnet, selv om disse i realiteten hadde mønstret. Dette skyltes blant annet at livbåtmannskap registrerte antall ankommet, og ikke brukte navn, ifølge granskingsrapporten.

Personellkontroll forelå først for beredskapsledelsen omtrent 40 minutter etter at generell alarm ble igangsatt. Som følge av dette ble søk- og redningslag sent ut på søk nummer to og dermed unødvendig eksponert.

På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen, varsler Ptil følgende pålegg:

«Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier og rammeforskriften § 19 om verifikasjoner pålegger vi COSL Drilling Europe AS gjennom egnede beregninger eller modellforsøk å verifisere at innretningene COSLInnovator, COSLPromoter og COSLPioneer, etter gjennomførte modifikasjoner etter hendelsen, er i samsvar med rammeforskriften § 3 jf. Sjøfartsdirektoratets forskrift om bygging av flyttbare innretninger (FOR 87/856) § 10, punkt 1.1.3, jf. rapportens kapittel 9.1. Videre pålegges COSL Drilling Europe AS å få disse beregninger eller modellforsøk verifisert av uavhengig, kompetent 3. part.»

Pålegget skal ifølge Ptil være etterkommet innen 1. oktober 2016.

Forrige artikkelFlere avvik for «Rowan Viking»
Neste artikkelArcher med ConocoPhillips-kontrakt til 2021

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR