Heidrun. (Illustrasjonsfoto: Harald Pettersen/Statoil ASA).

Statoil
Veslefrikk
23. august
Produksjonsanlegget på Veslefrikk var nedstengt og trykkavlastet på grunn av andre planlagte aktiviteter. En røykdetektor i babord maskinrom ble aktivert, denne ble sjekket ut og klarert. Det oppdages så visuelt røykutvikling fra en brenngassvarmer i prosessområde FC15 på VFB. Brenngassvarmeren var ikke i drift, da behov for brenngass ikke er tilstede, og heller ikke tilgjengelig pga. produksjonsstans. Det slås så Generell Alarm og mønstring foretas iht, DFU 3. Brenngassvarmeren kobles ut elektrisk, og den kjøles så ned ved hjelp av brannvann. Når situasjonen er avklart avblåses beredskapssituasjonen, og normalisering foretas.
Fakta: TAHH – Temperaturbryter Høy/Høy hadde koblet brenngassvarmeren ut elektrisk før dette ble gjort manuelt i elektrisk tilførselstavle. Imidlertid førte allerede tilført energi til at malingenpå skallet av varmeren begynte å smelte og utviklet røyk. Det var ingen brann, kun røykutvikling. Dermed ble ingen detektorer i det aktuelle prosessområde aktivert, da det her er gass- flamme- og varmedetektorer. Aktivering av en røykdetektor i babord maskinrom skjedde ved at røyk fra brenngassvarmeren ble sugd inn i det nærliggende ventilasjonsluftinntaket til maskinrommet.

Statoil
Heimdal
24. august
Kl.03.40 gikk generell alarm, som følge av utløsning av varmedetektorer på C04. Produksjonen var nedstengt. Beredskapsorganisasjon og alt personell mønstret ihht alarminstruks. Aktuelt område ble raskt sjekket ut, og det ble avklart at det ikke var reell brann eller HC-lekkasjer i området. Varsling av 2.linje Statoil ble utført ihht DFU-3. PoB ble etablert og alle om bord ble gjort rede for. Det jobbes med å finne årsak til utløsning. Årsak er ennå ikke bekreftet. Situasjonen om bord ble normalisert, mønstret personell ble demobilisert.

Statoil
Statfjord C
24. august
På grunn av trykkfall i brannvann/sjøvanns-system, ble det iverksatt automatisk brannpumpestart og generell alarm. Trykkfallet i brannvanns-systemet var ikke forårsaket av tilløp til- eller reell brann. Situasjonen ble raskt avklart som ikke reell.

Statoil
Heidrun
22. august
I forbindelse med tilstandskontroll av livbåtene på Heidrun (FF-48.2) er det avdekket svekkelse i overrislingsanlegget på båtene. Slangene som er en del av overrislingsanlegget har forringet kvalitet og dette vil kunne påvirke funksjonen i tillegg til båtens stabilitet i en reell situasjon (dropp av livbåt med brann på sjø). Svekkelsen er dokumentert gjennom bilder (boroskopi to båter), samt lekkasjetest (en båt). Pr nå er det rimelig å anta at disse funnene er representative for de øvrige båter, og en løsning for å utbedre kortsiktig diskuteres i parallell med at man jobber med å identifisere løsning for permanent utbedring.

Engie
Gjøa
24. august
Ved en prosessforstyrrelse ble det automatisk iverksatt trykkavlastning gjennom fakkel, uten at fakkel tente. Vi kaldfaklet derfor en kort periode, til prosessen var tilbake i normal. Fakkeltenningssystemet er gjennomgått i etterkant, og er bekreftet at fungerer.

Engie
Gjøa
26. august
Vi fikk indikasjoner på gass i kompressorområde, P30 Nord. Generell alarm aktivert, produksjonen ble stengt ned, deluge aktivert, beredskapsorganisasjon og annet personell mønstret i henhold til instruks. Situasjonen er nå avklart.

Eni
Goliat

25. august
Utslipp av ca 600 liter hydraulikkolje tilhørende forankrings systemet til sjø. På torsdag kveld 24.august mellom kl 20:32-20:37 og kl 20:48-20:54 ble NW cluster startet opp for klargjøring til line justering av ankerline 11. Pumpen stoppet kl 20:54 pga. LL nivå i tank. Personell i felt antok nivå var lavt etter service i sommer. Tank ble delvis fylt opp ila kvelden og litt fredag morgen. Totalt fylt ca. 300ltr. Fredag 25. august startet arbeidslaget HPU kl 08:12 og fikk kjørt litt på vinsj før HPU trippet kl 08:25 pga lavt nivå på tank. Systemet ble deretter isolert for å unngå videre utslipp. Foreløpig er det beregnet at det i underkant av 600 liter har gått til sjø.Saken vil bli gransket av ENI Norge internt og videre fulgt opp i Synergi.
Beredskapstiltak: Utslippet ble ikke detektert på havoverflata og det var dermed ikke mulig å iverksette beredskapstiltak da kjemikalie fortynnes og føres bort av havstrømmer.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR