Investeringsanslaget for leting i 2016 er nå på NOK 21,5 milliarder. Det er en nedgang på 35,2 prosent fra forrige kvartals måling, ifølge SSB.

I investeringsundersøkelsen som ble gjennomført i november anslås samlede investeringer innenfor olje- og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2015 til 237,4 milliarder kroner målt i løpende verdi. Estimatet er 9,4 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2014. Nedgangen skyldes et kraftig fall på 11,8 prosent innenfor olje og gassvirksomheten. Det melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fallet i 2015 dempes noe av høye investeringer innenfor kraftforsyning som økte med 7,7 prosent. Anslaget for industriinvesteringene i 2015 er nå omtrent på samme nivå som for 2014, målt i november i fjor.

Samlede investeringer for 2016 anslås nå til 219,4 milliarder kroner, som er 5,4 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2015. Nedgangen i 2016 har sin bakgrunn i at det nå indikeres et klart fall innenfor olje- og gassvirksomheten, men fallet dempes av at anslagene indikerer økte investeringer innenfor industri og kraftforsyning.

Kvartalsvise utførte investeringer i olje og gass falt med 6,3 prosent fra 2. til 3. kvartal 2015, ifølge sesongjusterte tall. De utførte investeringene i kraftforsyning økte med 3,7 prosent og industriinvesteringene med 11 prosent i samme tidsrom.

Nedgang i olje- og gassinvesteringene

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene innen næringene utvinning og rørtransport av olje og gass til å bli 171 milliarder kroner for 2016. Dette er 9,3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i 4. kvartal 2014.

Det er særlig anslagene for investeringer innen letevirksomhet, felt i drift og rørtransport som reduseres sammenlignet med tilsvarende tall for 2015, mens tallene indikerer moderat oppgang innenfor kategoriene feltutbygging, landvirksomhet samt nedstengning og fjerning.

Kutt i letebudsjettene

Anslaget for 2016 for utvinning og rørtransport er 5,6 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Nesten hele nedgangen fra forrige måling kommer innenfor letevirksomheten. De oppgitte investeringene for leting i 2016 er nå på 21,5 milliarder kroner. Det er en nedgang på hele 35,2 prosent fra forrige kvartals måling.

Praktisk talt hele nedgangen kommer innen segmentet undersøkelsesboring. Operatørenes leteanslag gitt i førstegangsanslaget i juni og så i august-undersøkelsen, var basert på foreløpige lisensbudsjetter. Gjennom høsten har disse budsjettforslagene blitt vurdert opp mot oljeselskapenes investeringsrammer for letevirksomheten.

Olje- og energidepartementet (OED) meldte i september om en søknadsnedgang til TFO på 8,5 prosent, da OED mottok søknader fra til sammen 43 selskaper, mot 47 selskaper i fjor.

Les mer: Fortsatt stor interesse for leting etter olje og gass i Norge

Den desidert viktigste og dyreste innsatsfaktoren innen letevirksomheten er mobile rigger. Lave oljepriser har initiert prosesser for å kutte riggkostnader blant oljeselskaper på norsk sokkel. Riggkontrakter har blitt kansellert, opsjoner på forlengelse av eksisterende riggkontrakter utøves sjelden, svært få nye kontrakter inngås og de som inngås kontraheres til klart lavere rater. På bakgrunn av dette forventes det færre mobile rigger i arbeid på norsk sokkel til neste år, og nedgangen i antall planlagte undersøkelsesbrønner til neste år må ses i lys av dette.

Uendret olje- og gassanslag for 2015

Investeringene for 2015 innenfor næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 192,8 milliarder kroner, og er på samme nivå som i forrige kvartals måling.

Sammenlignet med anslaget for 2014 fra 4. kvartal i fjor antyder det nye 2015-anslaget en nedgang i investeringene på 11,8 prosent. Ved forrige kvartals måling indikerte operatørenes anslag et fall på 15,1 prosent. Den lavere nedgangen som nå indikeres har sammenheng med at 2014-anslagene gitt i fjor ble kraftig nedjustert fra undersøkelsen i 3. kvartal til undersøkelsen i 4. kvartal.

Det er særlig investeringene til feltutbygging, felt i drift og leting som viser nedgang sammenlignet med tilsvarende tall for 2014, mens investeringer til landvirksomhet samt fjerning og nedstengning viser oppgang.

Mens utførte investeringer økte med 5,3 prosent til 50,4 milliarder fra 1. til 2. kvartal falt utførte investeringer med 7,4 prosent til 46,6 milliarder kroner i 3. kvartal. Dette er 2,6 milliarder lavere enn anslått i 3. kvartal, og det meste av dette er nå skjøvet over på anslaget for 4. kvartal. Realisering av det nåværende anslaget for 2015 forutsetter investeringer på 48 milliarder kroner i 4. kvartal.

Nedgang i oljerelatert industri, vekst innenfor eksportrettet industri

I investeringsundersøkelsen gjennomført i november anslås samlede investeringer i industrien for 2015 til om lag 20 milliarder kroner. Anslaget er nesten identisk sammenlignet med tilsvarende tall for 2014, men det er store forskjeller mellom de ulike industrinæringene.

Blant næringer som opplever investeringsnedgang finner vi næringsmiddelindustri, metallvareindustri, samt maskinreparasjon og -installasjon. Nedgangen i næringsmiddelindustrien skyldes delvis at flere store prosjekter ble ferdigstilt i fjor, mens fallet i de to sistnevnte næringene kan knyttes til lavere aktivitet i petroleumssektoren.

Den samlede nedgangen dempes derimot av solid investeringsvekst i eksportrettede næringer som oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt metallindustrien. Veksten i disse næringene er blant annet knyttet til kapasitetsutvidelse og modernisering, og er prosjekter som vil gå over flere år.

Foreløpige estimater for 2016 antyder svært positive utsikter i industriinvesteringene til neste år, med et anslag på nesten 21,1 milliarder kroner. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2015 antyder dette en solid vekst på 18 prosent.

Forrige artikkelØrnen er spuddet
Neste artikkelSevan Drilling leverer et bedre resultat enn forventet

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR