Urimelige krav fra plattformeiere må ikke få velte nye utbygginger
Glenn Stangeland
28. desember 2017
Urimelige krav fra plattformeiere må ikke få velte nye utbygginger
Glenn Stangeland
28. desember 2017

Kommentar av Glenn Stangeland, redaktør i Petro.no

I forrige uke skrev petro.no at Olje- og energidepartementet mener at Njord sine økonomiske krav for å ta imot olje og gass fra Fenja har vært urimelige høye og må reduseres betraktelig.

Nyheten druknet forståelig nok i køen av utbyggingsplaner i dagene før jul. Men saken er viktig og vil skape presedens når norsk sokkel skal videreutvikles.

For faktum er at små funn tilknyttet eksisterende infrastruktur blir stadig viktigere for både lisenseierne og AS Norge.

De aller fleste funnene i banken er under 60 millioner fat og forsvarer ikke en selvstendig utbygging. Vilkårene for å få knyttet disse til eksisterende plattformer og rørledninger må være gunstige slik at de stimulerer til ytterligere leting og utbygging.

Det kan være mange årsaker til at eierne ikke ønsker å bygge ut et lite funn. Men urimelige krav fra plattformeiere bør ikke være ett av dem. Det vil være svært dårlig samfunnsøkonomi.

Forhandlinger mellom utbyggere og eiere av vertsplattformer er komplisert materie, og de siste årene har mange av sakene havnet på departementets bord. Maria og Zidane var innom OED før partene kom til enighet, og i år har Bauge, Fenja og Nova (Skarfjell) alle tatt samme vei.

Og flere vil det bli.

Endringer i skattesystemet og årlige tildelinger av nytt areal har sørget for at norsk sokkel har tiltrukket seg mange nye selskaper de siste 15 årene. Nye aktører har gitt nye forretningsmuligheter og ny giv, men har også skapt nye utfordringer.

Med så mange aktører på eiersiden, vil strategier, tilgangen på kapital og viljen til å utvikle eventuelle funn være mildt sagt sprikende. Usikkerhet knyttet til forhandlinger med plattformeier er enda en potensiell, men unødvendig, showstopper for nye prosjekter.

Det er å håpe at OED med sitt svar i saken mellom Fenja og Njord har bidratt til å redusere denne usikkerheten.

Svaret fra departementet var nemlig krystallklart:

  • Et eventuelt redusert driftskostnadsbidrag fra eksisterende bruker, Hyme, kan ikke kreves dekket.
  • Njord kan ikke nå kreve deling av driftskostnader tre år før produksjonen på Njord er ulønnsom.
  • Njord kan ikke kreve at Fenja tar en andel av investeringskostnadene slik det er foreslått.

Gitt alle de uavklarte forhandlingene, er det mye som tyder på en slik klargjøring var på sin plass. Håpet er at tariffstrukturen nå blir mer forutsigbar. Det vil potensielt kunne spare begge parter for unødige forhandlingsprosesser og gi selskaper trygghet til å satse på utbygging av norske funn. 

Det understrekes fra OED sin side at mest mulig av fortjenesten skal ligge hos eierne av feltet, ikke eieren av infrastrukturen. 

Det skal med andre ord være mer attraktivt å finne og bygge ut olje- og gassfunn enn å være utleier av plattformer og rørledninger.

Slik må det også være. Ellers har hele industrien tapt.


[annonse]

Mer om leteplanene på norsk sokkel får du på éndagskonferansen Petrolive Exploration i Stavanger 11. april.

Se program og meld deg på her!