Brann på Mongstad og resten av uhellene i uke 35
Glenn Stangeland
24. oktober 2018
Foto: Equinor
Brann på Mongstad og resten av uhellene i uke 35
Glenn Stangeland
24. oktober 2018

Equinor
Martin Linge
27. august
Under arbeid i et rom med nødstrømstavle, ble en person utsatt for et kortvarig el. sjokk. I forbindelse med planlegging av en ny jobb, ble tavlen åpnet og et internt deksel fjernet for å bestemme hva slags utstyr og bolter som er nødvendig for å gjøre jobben neste dag. Personen involvert i hendelsen vil hjelpe til og skal måle størrelsen på hullet til det indre dekselet. Han holder én hånd i skapdøren og målebåndet i den andre. Han berører kobberskinnen inne skapet og får elektrisk støt og slipper umiddelbart målebåndet. Det var ikke planlagt å jobbe i skapet. Vedkommende gikk selv til sykepleier og undersøkelse ble foretatt. Ingen skader påvist. Videre undersøkelse og rapportering pågår.

Equinor
Troll C
18. august
Songa Endurance gjennomførte P&A på brønn L-24 (Troll B), og det vurderes som sannsynlig at det er kommet drepevæske fra denne (L-24) til Y-24 (Troll C) gjennom svak sone i reservoaret, og drepevæsken videre har fulgt produsertvann til sjø fra Troll C. Det ble på dagskiftet den 18. august observert dårlig vann på Troll C. Det er ikke tidligere observert kommunikasjon mellom disse brønnene (L-24 og Y-24), og det var derfor ikke meldt om noen B&B operasjoner som skulle kunne være bidragsytere til det dårlige vannet på Troll C. Det ble derfor iverksatt flere tiltak ombord får å bedre vannet. Mot slutten av dagen var vannkvaliteten tilnærmet normal. Tirsdag ettermiddag ble Troll C varslet av PTEK på land om at det hadde vært et unormalt stort forbruk av drepevæske på L-24, og det ble besluttet å stenge produksjonen fra brønn Y-24. Det er etter nærmere vurdering funnet sannsynlig at volumet av drepevæske ut over forventet volum (185m3) har funnet veien til sjø via Troll C som beskrevet over. Drepevæsken var av type Perfflow 1,08 sg. og det er vurdert at volumet er 185m3. Perfflow inneholder gule kjemikalier. Vi vurderer det derfor som sannsynlig at det er kommet 4810kg gule kjemikalier (fra drepevæske) til sjø via produsertvann på Troll C. Brønn Y-24 vil forbli stengt inntil L-24 er ferdig komplettert, hvorpå man da vil kjøre opprensking ved oppstart av Y-24.

Equinor
Statfjord C
25. august
Utslipp av 450 liter flokkulant (WT-1099) i open drain i forbindelse med arbeid på en kjemikaliepumpe.

Aker BP
Alvheim
25. august
Sprinkler dyse arrangement i trappesjakt på D dekk løsnet i innfestning og falt ned. Potensiale for personskade hvis dysen hadde truffet person. Sprinkler anlegget er isolert og kompenserende tiltak implementert.

Point Resources
Balder
25. august
Generell alarm ble utløst av Confirmed Fire&Gas som initierte ESD 2 og trykkavlastning. Ingen detektorer var aktiverte. Alle områder ble kontrollert. Ingen tegn til brann eller gass. Feilsøking viste en feil i Node 11.

Equinor
Åsgard A
26. august
2,2 m3 brannskum (RF 3 %)har gått til brannvannssystemet utilsiktet. Fra brannvannsystemet har hele volumet gått til sjø (over tid) ved bruk av brannvann. Bakenforliggende årsak er at stengeventil for skummvæske oppstrøms brannvannshydrant var delvis ut av posisjon og at innblandingsventilen for brannskummet hadde en lekkasje.

Equinor
Oseberg/Askepott
24. august
Generell alarm pga sensorfeil og dermed krets feil. Mønstret på 9 minutt. Alarm ble utløst av en feil/løs detektor i slamtank rom. Det forårsaket at hele kretsen viste feil, og det tok 15 minutter før feilen ble identifisert og situasjonen avklart. Landing av kontainere på dekk forårsaket at en sensor løsnet fra sokkel.

Equinor
Visund A
24. august
hendelsen/tilløpet I forbindelse med trykkavlastning av brønn A3 etter lekkasjetest av tubingshanger plug ble 3 gassdetektorer i shakerrommet aktivisert som medførte generell alarm og NAS 2.3 (tennkildeutkobling). Situasjonen ble raskt avklart. Gassen ble stengt inn og detektorer resatt. Hverken fastmonterte detektorer eller håndholdte detekterte gass. Situasjonen ble normalisert. Aksjoner er tatt for å få klarhet i omfang og årsaker.

Equinor
Heidrun
15. mai
Ved gassimport fra Åsgard Transport 15.mai 2018 oppstod det nedkjøling/ising oppstrøms 27EV0085, og det ble målt temperaturer under designtemperaturer (fra EV og ut HP fakkel rør til fakkeldunk). Ingen gasslekkasje oppstod. Det ble deretter etablert et program for å verifisere anleggets integritet før oppstart av produksjonen. Det ble ikke avdekket noen svekkelser. Det er besluttet å granske hendelsen på nivå 3 (Dybdestudie) for å ta ut læring. Granskningsarbeidet pågår.

Equinor
Johan Sverdrup
25. august
Ved fjerning av temporær elektro kabel (150mm2), ble feil kabel klippet. Ved klargjøring av kabel for fjerning fra kabelgate (avstripsing og kapping) , ble den isolerte og strømløse kabelen forvekslet med en strømførende kabel i samme kabelgate. Det ble benyttet standard kabel kutte tang med isolerte håndtak. Utførende registrerte røyk da han klippet kabel og stoppet arbeidet umiddelbart. Klippeutstyret og arbeidsplass ble forlatt i den stand som når hendelsen inntraff. Formann og Commissioning ble kontaktet og ut-låsing av kurs foretatt. Arbeidstedet ble avsperret / sikret. Vernet/bryteren løste ut på jordfeil.

Equinor
Sleipner A
28. august
Ved ankomst av helikopter på plattformen gikk ankomne passasjerer ned trapp fra helidekk og inn i boligkvarteret. En av passasjerene «tråkket over» i trappen. Vedkommende bar en bag i den ene hånden og holdt seg i rekkverket med den andre. Den tilskadekomne ble umiddelbart fulgt til innretningens helsekontor og behandlet der. Senere på dagen ble personen sendt til land i Stavanger med rutehelikopter for å bli undersøkt med røntgen. Det ble ikke påvist fraktur i denne undersøkelsen. Personen ble sykemeldt.

Equinor
Martin Linge
28. august

Kort og midlertidig strømsvikt som følge av utløsning av brannalarm i babord maskinrom mens skipet ligger og venter på været på Martin Linge feltet. Brannalarm ble utløst av røyk/eksos fra barbord hovedmotor.

Point Resources
Jotun A
29. august
Under drenering av et rør på Jotun A gikk det ved en feil mellom 7 og 20 liter olje til sjø. Feilen ble raskt oppdaget og operasjonen stoppet.

Norske Shell
Knarr
29. august
Under normal operasjon av rensing av vann fra slop-tank ble det oppdaget forhøyet nivå på olje i vann målingen. Det er normal operasjon på Knarr å kjøre vann fra slop-tank gjennom sentrifuger  før utslipp til sjø. Operasjonen startet tidlig på formiddagen med normale målte verdier på olje i vann og ble stoppet når analyserte målinger viste forhøyet verdi på olje i vann ca klokka 18. Det ble i løpet av dagen ikke gjort visuelle observasjoner av olje på sjø. Gjennomgang av satellittbilder for dagen viser heller ikke indikasjoner på olje på sjø. Volumet av estimert olje til sjø er 75 liter basert på målingene av olje i vann.

Equinor
Mongstad
29. august
Det berørte prosessanlegget har vært ute av drift for vedlikehold. I forbindelse med igangsetting av prosessanlegget, ble en sirkulasjons-pumpe med tilhørende dampturbin startet onsdag 29.8, klokken 21:00. I kontrollrom kom det kl. 22:55 alarmer som varslet om tap av tetningsolje tilhørende pumpen, og kl. 22:59 ble en branndetektor aktivert. Fra et kamera kunne en se flammer rundt pumpen. Hendelsen ble varslet på nødnummer 100 og vår beredskapsorganisasjon ble mobilisert. Det ble umiddelbart kjørt evakueringsalarm og personell ble evakuert ut av Mongstad anlegget. Brannen ble slukket etter ca.15 minutter og prosess systemet ble isolert etter ca. 30 minutter. Selve brannen beskrives som lavtrykk overflatebrann med en utstrekning på ca. 3-5 M2 og flammehøyde på ca.1,5 til 2 meter. Mulig årsak til brann kan være lekkasje i tetningsoljesystemet og tennkilden er trolig varme overflater på dampturbinen som driver pumpen. Mediet i pumpen var lett gassolje og temperaturen ca.130 grader. Ingen personer ble påført skade i forbindelse med hendelsen.

Equinor
Troll C
30. august
Under nedkjøring av produksjonsanlegget i forbindelse med RS fikk vi høyt nivå i fakkel væske utskiller som initierte NAS 2.0 og generell Alarm. Mønstring iht alarm instruks. Hendelsen ble raskt avklart og normalisert.

Aker BP
Valhall
29. august
I forbindelse med injisering av returveske fra pågående brønnintervensjon på Valhall Flanke Nord, oppstod utilsiktet utslipp (til sjø) av væske bestående av olje & diesel. Utslippet/operasjonen ble umiddelbart stoppet av personell som deltok i denne når oljefilmen på sjø ble oppdaget. Beredskapsfartøy ble sendt til flanke nord for å vurdere omfang av utslipp og for prøvetaking av væske. Gjennomgang av data og beregninger i etterkant av hendelsen viser at utslippet har pågått over en periode på 15 min og utgjør 4.8 m3.