Fire fallende gjenstander og resten av uhellene i uke 36
Glenn Stangeland
1. november 2018
Foto: Aker BP
Fire fallende gjenstander og resten av uhellene i uke 36
Glenn Stangeland
1. november 2018

Aker BP
Skarv
31. august
Del av tannstang på traverskran på dekk 8 falt ned på repos på styrbord side. Fallhøyde 3.4 m, vekt 19 kg. Det oppholdt seg ikke personell på repos, som er normalt ubemannet.

Equinor
Veslefrikk
2. september

På Veslefrikk B oppsto det ca. kl.15:00 svikt i måleinstrumentering på en separator, og påfølgende ustabiliteter i oljeprosessanlegget. Dette medførte at unormale mengder olje ble ført med produsert vann strømmen, og til sjø via avgassingstank for produsert vann. Feilkilden ble identifisert og isolert ut, og anlegget stabilisert. Utslipp til sjø er beregnet til ca. 2000 liter.

Wintershall
Brage
2. september
Fallende gjenstand boredekk. I forbindelse med stillasarbeid i boretårn falt en stillasvange på 4,1kg, 20m (800 J) ned på boredekk innenfor rød sone avsperret område. Ingen personer oppholdt seg i eksponert område.

Dea Norge
Island Innovator
2. september
Fallende gjenstand fra topdrive i forbindelse med at borerør satt fast i brønnen og rysting for å frigjøre borerør («jarring») pågikk. Hendelsen skjedde i forbindelse med forsøk på å frigjøre fastkjørt borestreng. Borestrengen måtte settes i «slips» for å tilrettelegge for en wireline aktivitet. På grunn av hiv og bevegelse i riggen beveget borestrengen seg oppover i «slipsen» i det «jar’en» ble utløst. Dette medførte at borestrengen kom borti «link tilt» systemet, noe som medførte brudd i 4 «bolter» og videre at en del fra «link tilt» systemet løsnet og falt ned på boredekk. (Vekt på gjenstand: 9,6 kilo. Høyde over boredekk 17 m. Tilsvarer ca. 1600 Joules.) Rød sone var i forbindelse med hele pågående aktivitet utvidet og avsperret da hendelsen inntraff. Ingen personer oppholdt seg på boredekk.

Wintershall
Brage
5. september
Røykutvikling i heli bu (Helidekk). Varmgang i lysarmatur førte til generell alarm og mønstring i henhold til alarminstruks. Situasjonen under kontroll og avblåst kl 21:14.

Equinor
Troll
3. september
Troll C er pr.tid midt i en Revisjonsstans med trykkavlastet anlegg og mye aktiviteter om bord. Under klargjøring for setting av 36» blindspade på toppen av 1 trinn separator, løsnet grating og falt ned på gulstripa (hoved rømnings vei). Blind spade lå på palle og ble transportert bort med jekketralle til røret på toppen av tanken, hvor spaden skulle installeres. Framgangsmåten for å sette inn spaden var og trille fram jekken med pallen og spaden på, justere høyden med jekk og skyve spaden inn mellom flensene på røret. Når spaden nesten var i posisjon, skled grating ut av posisjon og falt ned på separator og videre ned til gangveien. Vekt på grating er etsimert til ca 40 kg og fallhøyden ca 6 m. området var ikke avsperret.

Equinor
Aasta Hansteen
4. september

Arbeidsuhell med personskade på værdekk i forbindelse med materialhåndtering. Arbeidslaget bestod av to personer. Den ene slo en slegge på en trekasse for demontering som planlagt, men sleggen traff så videre skulder og kjeveparti til person nummer to som stod ved siden av. Den skadde ble medisinsk ivaretatt ombord etter hendelsen. Etter vurdering av vakthavende lege ble vedkommende fraktet med SAR til sykehus for videre undersøkelse. Sykepleier, Førstehjelp og Beredskapsledelse aktiv.

Equinor
Heidrun
4. september
Det er avdekket at det i forbindelse med overflatebehandling/sandblåsing har kommet sand i luftinntaket motorene til to av brannpumpene på Heidrun. I påvente av nærmere undersøkelser mhp konsekvenser og utbedring anser vi brannpumpene for å være utilgjengelig og har iverksatt tiltak ihht dette (restkapasitet er to av fire pumper).

Equinor
Heidrun
6. september
I forbindelse med overføring av bulksement fra båt til lagertank på Heidrun ble sementstøv blåst ut gjennom en åpen ventil på sement dagtank. Tre røykdetektorer i rommet fikk dermed utslag og det ble automatisk generert generell alarm og NAS 2.1. Det ble raskt avklart at deteksjon ikke var relatert til røyk. mønstring ble avbrutt og forberedelser til oppstart igangsatt.

Equinor
Sleipner
6. september
Under testkjøring av hydraulisk styrt ventil oppstod det svikt i en kobling som medførte at hydraulikkolje lakk ut. Netto utslipp til sjø var ca 400 liter. Produktnavn: HydraWay HVXA 15 HP.