Petroleumstilsynet fant flere avvik knyttet til risikostyring, teknisk sikkerhet og instrumenterte sikkerhetssystemer på Skarv FPSO.

Avvikene ble funnet under tilsyn med risikostyring, teknisk sikkerhet og instrumenterte sikkerhetssystemer på produksjonsskipet Skarv FPSO. Tilsynet ble gjennomført mellom 1. og 15. september 2015.

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan BP sikrer etterlevelse av krav i regelverket, anerkjente standarder og egne krav innenfor risikostyring, teknisk sikkerhet og instrumenterte sikkerhetssystemer.

Det ble funnet avvik knyttet til risikoanalyser og risikostyring, ytelseskrav, dokumentasjon, brannvann ved gassdeteksjon og menneske-maskin-grensesnitt:

Ifølge tilsynsrapporten var det mangelfull systematikk for nødvendig vurdering og håndtering av usikkerhet i risikoanalyser, risikomatriser, risikoregister, risikoakseptkriterier, prosedyre for SIKAP, ALARP og risikostyringsprosedyre.

– Flere elementer av BPs styringssystemer ble gjennomgått (…). Dokumentene inneholder flere gode elementer for risikostyring, men gjennomgangen har avdekket mangelfull systematikk for å håndtere kunnskapsmangel og usikkerhet, heter det i rapporten.

Det var også mangelfulle ytelseskrav og mangelfull oppfølging av ytelseskrav i vedlikeholdssystemet.

– Gjennom stikkprøver av ytelsesstandardene observerte vi flere eksempler på lite spesifikke krav, skriver Ptil i tilsynsrapporten.

Det var også manglende oppdatering av driftsdokumentasjon. Stikkprøver Ptil har gjort viser at det er behov for å oppdatere blant annet driftsmanual for system 71 og 72 (/18/). Dokumentet bærer tydelig preg av å være skrevet før Skarv er satt i drift og mangler informasjon, ifølge rapporten.

Ifølge tilsynsrapporten har BP valgt å ikke implementere automatisk utløsning av brannvann ved gassdeteksjon, selv om simuleringer dokumenterer signifikant lavere eksplosjonstrykk.

Alarmsystemet på operatørstasjonene i kontrollrommet er utformet slik at det er fare for feilhandlinger som har betydning for sikkerheten, ifølge rapporten.

– På operatørstasjonene er det en stor mengde stående alarmer, 4-500. Dette innebærer en risiko for at viktige alarmer blir oversett. Under tilsynet ble det oppdaget at en linje gassdetektor hadde forblitt blokkert i 1,5 døgn, heter det i tilsynsrapporten.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til kontinuerlig forbedring, risikomatriser, vedlikeholdsstyring, bemanning av kontrollrom og risikoreduksjon.

BP har fått frist av Ptil til 15. desember 2015 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Skarv

Skarv-feltet ligger i Norskehavet, ca 210 kilometer fra Sandnessjøen på 350-450 m vanndyp. Feltet kom i produksjon i desember 2012, og har en forventet levetid på 25 år. Ved utgangen av 2014 hadde Skarv totalt produsert 34,6 millioner fat olje og 201 millioner standard kubikkmeter gass.

Les også: BP har startet produksjonen fra Skarv

Forrige artikkelMarkedet svinger, troen består
Neste artikkelSynkende resultater for Solstad Offshore

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR