Petroleumstilsynet har sluttført granskingen av en hendelse på Stureterminalen 12. oktober 2016, hvor fem personer ble eksponert for hydrogensulfid.

Granskingen identifiserte alvorlige brudd på regelverket.

Hendelsen skjedde i forbindelse med arbeid på en H2S-reaktor i renseanlegget for oljeholdig vann. To operatører, en lærling og to utplasseringselever klatret opp på toppen av den 14 meter høye H2S-reaktoren for å sjekke tilstanden.

Giftig H2S strømmet ut gjennom en lufteventil på toppen, og personene som klatret opp ble i varierende grad eksponert for gassen. Fire av dem greide etter hvert å ta seg ned selv, mens den siste hadde behov for hjelp.

Det ble iverksatt beredskapstiltak hvor de som deltok i håndteringen bidro til å redusere konsekvensen av hendelsen, periodevis med for fare for eget liv og helse.

Fem personer ble sendt til sykehus, hvor fire ble utskrevet etter ett døgn og én etter tre døgn. Det ble ikke registrert materielle skader eller skader på miljøet.

H2S er en svært giftig gass. Spredningsanalysen som er utarbeidet, viser at personellet ble eksponert for konsentrasjoner som er potensielt dødelige. Under ubetydelig endrede betingelser, kunne derfor én eller flere av de eksponerte personene omkommet.

Petroleumstilsynet avdekket flere regelverksbrudd, deriblant manglende styring av aktiviteter, ressurser, prosesser og kompetanse.

Granskingen viser videre at det har vært mangler ved skiftoppsett og skiftbytte, og mangler ved ledelse og gjennomføring av beredskapsoppgaver.

På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen, har Ptil varslet Statoil følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 4 om risikoreduksjon, § 5 om barrierer og § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, pålegger vi Statoil å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at aktiviteter som kan medføre at personell blir utsatt for skadelig konsentrasjon av H2S eller andre helseskadelige stoffer på Sture, blir gjennomført på en forsvarlig måte, jf. rapportens kapittel 5.1.1. Effekten av tiltakene skal verifiseres.

– Ptil sin rapport samsvarer med funn i vår egen granskning, der manglende risikoforståelse ble identifisert som hovedårsaken til ulykken. Derfor har vi allerede innført tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen, sier informasjonssjef Elin Isaksen i Statoil til petro.no.

Forrige artikkelAGR vinner Maria-oppdrag
Neste artikkelSkroter to rigger

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR