Det ble ikke funnet avvik, men tre forbedringspunkt da Petroleumstilsynet førte tilsyn med vedlikehold av sikkerhetskritiske utstyr på Slagentangen.

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 9.-11. februar 2016 storulykketilsyn og tilsyn med vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr ved raffineriet på Slagentangen.

Målet var ifølge Ptil å følge opp at Esso Norge AS ivaretar kravene i forskriftene og egne prosedyrer. Ptil så spesielt på virksomhetens arbeid med eksplosjonsvern, system for styring av vedlikehold, konsekvensvurdering av etterslep og utestående vedlikehold og barrierestyring.

Det ble ikke identifisert noen avvik, men det ble funnet tre forbedringspunkter knyttet til samlet oversikt over risiko, erfaringsoverføring, SJA og samlet status for og oppfølging av vedlikehold.

Ifølge tilsynsrapporten var det mangelfull systematikk i vurdering av samlet risiko.

– Det ble opplyst at det ikke var et tema i møtet å diskutere/avklare om eksisterende risikoer ble påvirket av de nye risikoene som var identifisert siste kvartal, heter det i rapporten. Det ble med andre ord ikke fanget opp om eksisterende risikoanalyser med tilhørende kompenserende tiltak burde gjennomgås på nytt i lys av de nye risikoene som var identifisert og analysert siden sist.

– På bakgrunn av presentasjoner og intervjuer er det uklart for oss om Esso gjennom eksisterende rutiner og praksis for å identifisere, vurdere og håndtere ulike HMS-risikoer sikrer at risiko holdes under kontroll både enkeltvis og samlet, herunder også vurderer om/hvordan ulike risikoer gjensidig kan påvirke hverandre og behovet for kompenserende tiltak, skriver Ptil i rapporten.

Det var også mangelfull systematisk erfaringsoverføring i forbindelse med planlegging av aktivitet som krever SJA.

Ifølge rapporten kom det frem gjennom samtaler at tidligere gjennomført SJA benyttes som grunnlag ved planlegging av samme type jobb senere.

– Det kom imidlertid fram at det ikke er etablert noe system for å fange opp erfaring og læring fra gjennomført jobb tilbake til arkivert SJA, heter det i tilsynsrapporten.

Ifølge rapporten var det også mangler ved system for samlet vurdering av status for og oppfølging av vedlikehold.

Ptil skriver i rapporten at styringen av vedlikeholdet ser ut til å fungere godt på Slagentangen.

– Vårt inntrykk er imidlertid at oppfølgingen av samlet status for vedlikehold er uoversiktlig, heter det i rapporten.

Esso har fått frist av Ptil til 22. april 2016 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkter vil bli håndtert.

Forrige artikkelKjøper lisenser på billigsalg
Neste artikkelProduksjonsoppgang for Det norske

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR