Klima og forurensingsdirektoratet (Klif) advarer mot hastverk i Barentshavet Sørøst.

– Beredskapen i området må styrkes, og det bør ikke tildeles lisenser før området er bedre kartlagt, skriver Klif i en artikkel på sine nettsider.

De mener at det må utvises varsomhet ved etablering av petroleumsvirksomhet i områder med sårbar natur og tidvis utfordrende naturforhold. Dette fremgår i Klif sin høringsuttalelse til Olje- og energidepartementets konsekvensutredning for virksomhet i Barentshavet Sørøst.

Langt nord
– Barentshavet sørøst ligger langt mot nord og har et tøft klima, blant annet med fare for ising av installasjoner og utstyr. Drivis og plutselige værforandringer, og lite infrastruktur, kan gjøre oppryddingsarbeid etter akutt forurensning vanskelig, og til tider umulig, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Alt dette betyr at det kan oppstå store miljøskader før oljen er fjernet, ifølge Klif.

– Derfor mener vi at beredskapen må styrkes, videreutvikles og tilpasses forholdene, før det kan bli aktuelt å drive oljeutvinning i denne delen av Barentshavet, heter det i artikkelen.

Hastverk
Klif mener videre at det er lagt opp til en unødvendig rask utredningsprosess, hvor størsteparten av underlagsutredningene ble startet opp sommeren 2012.

– Det bør være mulig å sette av bedre tid til å lage et faglig gjennomarbeidet grunnlag før dette området blir vurdert åpnet for petroleumsvirksomhet. Det hadde blant annet vært en stor fordel for konsekvensutredningen om resultatet av de seismiske undersøkelsene hadde vært kjent, mener Klif.

Klif anbefaler at OED bør vente på resultatene fra forskningsprogrammet Mareano, før det kan bli aktuelt å tildele lisenser for oljeleting i området. Mareano skal foreta en omfattende kartlegging i det sørøstlige Barentshavet.

Viktige fiskebestander
Klif peker på at denne delen av Barentshavet har stor betydning for viktige fiskebestander som lodde, torsk, hyse og sild.

– Enkelte år kan polarfronten og iskanten komme så langt sør at den berører de nordlige delene av området, og i slike år blir området viktig også for is-tilknyttede pattedyr som ringsel, storkobbe, isbjørn og hvalross.

Klif peker også på de største miljøutfordringene.

– I nordøst i utredningsområdet er sannsynligheten for å treffe iskanten størst. Vi mener at dersom området åpnes, bør det stilles krav om boretidsbegrensninger i månedene med størst isutbredelse, heter det.

– Vi mener også at regulære utslipp fra oljevirksomhet i områder bør unngås så langt det er mulig. Det bør legges opp til en streng praktisering av føre-var-prinsippet når det gjelder å fastsette tiltak for å hindre mulig effekter av regulære utslipp. Ved en eventuell åpning bør det også legges føringer for tilknytning til kraft fra land, som et klimatiltak, skriver Klif.

Torsken i Barentshavet er en av årsakene til at Klif vil gå rolig frem i området. (Foto: Arkiv)