Operatørene på norsk sokkel anslår investeringene til å bli NOK 218,6 milliarder i 2014; NOK 8,7 milliarder mindre enn oppgitt i tredje kvartal.

Operatørene på norsk sokkel anslår investeringene innenfor næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 218,6 milliarder kroner i 2014, som er 8,7 milliarder mindre enn oppgitt i 3. kvartal. Anslaget for 2015 justeres derimot opp med 3,3 milliarder til 188,6 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSBs) siste konjunkturrapport, som ble publisert torsdag.

Anslaget for 2014 er 6,7 milliarder kroner høyere enn sammenlignbart tall for 2013. Det oppgitte tallet for 2015 er hele 34,7 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 2014, som ble gitt i 4. kvartal 2013. Anslagene indikerer at investeringene når toppen i 2014 for deretter å falle klart i 2015.

Nedgang i feltinvesteringene
Det er hovedsakelig innenfor felt samlet, det vil si feltutbygging og felt i drift, investeringene anslås å falle fra 2014 til 2015.

Anslaget for felt samlet i 2015 er 45,5 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 2014, gitt i 4. kvartal 2013.

Fallende oppgraderingsaktivitet
Etter flere år med svært stor investeringsaktivitet på felt i drift faller investeringene i denne kategorien allerede i år fra det historiske toppnivået i 2013, og nedgangen ser ut til å fortsette i 2015, ifølge SSB.

Det har i flere år foregått omfattende oppgradering av infrastrukturen på store, eldre felt. Når hovedtyngden av disse feltene har blitt oppgradert, synker behovet for denne typen investeringsaktivitet på felt i drift. Det har også vært stor aktivitet for økt utvinning på produserende felt. Aktivitetsnivået på denne typen prosjekter er nå fallende.

Mange store oljeselskaper har endret sin strategi fra å vektlegge produksjonsøkning til å prioritere kontantstrøm og verdi. Konsekvensen er at flere marginale prosjekter legges på is, og at de mest lønnsomme prosjektene blir prioritert. I tillegg har operatører satt i gang tiltak for å motvirke kostnadsøkningen man har sett på norsk sokkel de siste årene.

Ferdigstillelse gir lavere utbyggingsaktivitet
Innenfor feltutbygging ser det ut til at en investeringstopp nås i år, og det indikeres i tellingen et betydelig fall i investeringene i denne kategorien i 2015.

Noen utbyggingsprosjekter er kommet i drift i år, og andre kommer i drift neste år. Dette gjør at disse prosjektene enten er overført til kategorien felt i drift eller har lavere investeringer til neste år siden de blir ferdig utbygd relativt tidlig i 2015. I tillegg er det ikke levert plan for utbygging og drift (PUD) på noen nye utbyggingsprosjekter, og det er derfor ikke kommet til noen nye felt i tellingen.

Det var planlagt å levere PUD på RWE DEAs prosjekt Zidane og på BG Norges Bream-prosjekt. Begge disse prosjektene er nå blitt utsatt. På Wintershalls Maria-prosjekt, som tidligere er blitt utsatt, er det nå planlagt å levere PUD i 2. kvartal 2015. Det vil med stor grad av sannsynlighet bli levert inn PUD-søknad på Statoils Johan Sverdrup i 1. kvartal 2015. Disse to prosjektene kommer med i tellingen når og hvis PUD-søknaden blir levert myndighetene.

Ifølge foreløpige planer som Statoil har offentliggjort tidlig i november, ventes det investeringer på henholdsvis ca. 2,5 og 8 milliarder kroner i 2014 og 2015 på Johan Sverdrup. Fallet i investeringer i 2015 som indikeres i tellingen nå, vil dermed dempes noe når dette prosjektet kommer med i tellingen.

Oljeprisfall og investeringer
Operatørenes anslag for 2015 er hovedsakelig basert på budsjettforslag fremlagt i begynnelsen av oktober. Anslagene i denne tellingen er derfor i stor grad laget før det kraftige oljeprisfallet i oktober og november. Fallet i oljeprisen kommer på samme tid av året som den kraftige nedgangen man hadde i oljeprisen i 2008. Den gang var anslaget for 2009, gitt i 4. kvartal 2008, 7 prosent høyere enn endelige investeringer for 2009.

Historisk gjennomsnitt for anslag gitt i 4. kvartal året før investeringsåret er 1 prosent lavere enn endelige investeringer. Det var i all hovedsak innenfor felt i drift at utførte investeringer i 2009 ble lavere enn anslått i 4. kvartal 2008. Det er denne investeringskategorien som er mest sensitiv for oljeprisendringer. Investeringene i produserende felt er den typen oljeinvesteringer som raskest genererer produksjon og dermed inntekter. Lavere oljepris kan gi insentiv til å redusere produksjonsboring og fryse dyre prosjekter for økt utvinning.

Mens det var forventet sterk vekst i investeringene i 2009 i forkant av oljeprisnedgangen høsten 2008, er bakteppet denne gang at det i forkant av høstens oljeprisnedgang i tellingen er blitt anslått klar nedgang i investeringene til neste år, særlig innenfor felt i drift. Dette gir grunn til å tro at mye av potensialet for investeringskutt i 2015 allerede kan være uttømt, og at det derfor trolig ikke er rom for omfattende kutt utover det som allerede indikeres i tellingen.

Oljeselskapenes muligheter til å gjennomføre vesentlige kutt i sine investeringsplaner for neste år begrenses av at de fleste kontrakter med underleverandører allerede er inngått.

Nedgang for utbygging og drift
Det er investeringsanslagene innenfor feltutbygging og felt i drift som faller sammenlignet med forrige kvartals anslag. Anslaget for feltutbygging reduseres med 3,4 milliarder kroner, mens tallet for felt i drift går ned med 4,9 milliarder, sammenlignet med forrige kvartals anslag, skriver SSB.

Investeringsplaner overføres
Siden 2. kvartal har estimatet for 2014 blitt redusert med 13,1 milliarder kroner, eller 5,7 prosent. Historiske tall viser at estimatene for det inneværende året pleier å ha sitt høyeste nivå i 3. kvartal, mens det er vanlig med en anslagsnedgang i 4. kvartal.

For 2014 kom anslagstoppen allerede i 2. kvartal. Selv om det er vanlig med nedgang i estimatene for det inneværende året fra 2. til 4. kvartal, er den relative nedgangen for 2014 større enn det historiske gjennomsnittet.

Estimatet for 2015 har blitt justert opp med 6,1 milliarder, eller 3,4 prosent, fra førstegangsanslaget gitt i 2. kvartal. Retningen på anslagsutviklingen for 2015 så langt er i tråd med historiske anslag, men økningen i estimatene for 2015 er en del svakere enn historisk gjennomsnitt. Noe av årsaken til den simultane nedgangen og oppgangen i anslagene for henholdsvis 2014 og 2015 i 4. kvartal er at operatører innser at man ikke får realisert alle investeringer planlagt for året, slik at noen investeringsplaner overføres fra 2014 til 2015.

Mindre investeringsaktivitet i 3. kvartal
Mens de påløpte investeringene i 2. kvartal utgjorde 55,7 milliarder kroner, avtok investeringene i 3. kvartal 2014 til 54,9 milliarder kroner. De utførte investeringene i årets tre første kvartaler utgjør 162,7 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2014 forutsetter investeringer på 55,8 milliarder kroner i 4. kvartal.

Forrige artikkelHMS-utfordringer i nordområdene – Risikostyring og design
Neste artikkelOD bekrefter Ivory-funn

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR