Her er begrunnelsen i sin helhet.

Miljødirektoratet har innvilget Statoils søknad om å fire på oljevernberedskapen rundt selskapets Kramsnø-brønn . Her er den fullstendige begrunnelsen.

Endring av tillatelse for letebrønn 7220/4-1 Kramsnø

Miljødirektoratet har endret beredskapskravene slik at kravet til responstid for fullt utbygd barriere 1 og 2 nå er 29 timer.

Vi viser til søknad fra Statoil av 13.november 2013 og til tillatelse etter forurensningsloven for letebrønn 7220/4-1 Kramsnø gitt 15.oktober 2013. Vi viser også til forurensningsloven § 18 § 40.

Bakgrunn

Statoil søker om å endre vilkår i gitte tillatelse av 15.oktober 2013 for letebrønnen Kramsnø når det gjelder krav til responstid for fullt utbygd barriere 1 og 2 ved akuttutslipp av olje. I tillatelsen er det fastsatt responstid på 24 timer. Statoil søker om å endre dette til 29 timer.

Operatørens begrunnelse for søknaden om endring, er at det for tiden ikke er samme tilgjengelighet på NOFO-systemer i Barentshavet som på tidspunktet beredskapsplanen ble utarbeidet. Dette er fordi riggen Scarabeo 8 skal på verftsopphold, og Statoil kan ikke ta høyde for at det på boretidspunktet befinner seg andre operative forsyningsfartøy i Barentshavet enn Statoils egne.

Barriere 1 skal uansett ivaretas av det ene av Statoils forsyningskip som ligger standby ved boreriggen når det bores i oljeførende lag, mens første system i barriere 2 ivaretas av Esvagt Aurora som ligger i Hammerfest. I tillegg inngår det andre av Statoils forsyningsskip i barriere 2, men skipet kan, i verste tilfellet, befinne seg ved lokasjon og må inn til Hammerfest forsyningsbase for å hente NOFO-utstyret. I dette tilfellet vil det ta 29 timer før 3 NOFO-system, dvs. full barriere i 1 og 2 er på plass, og kravet om responstid på 24 timer kan således ikke ivaretas.

Saksgang

Miljødirektoratet behandler søknader i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Søknaden er ikke sendt på høring i henhold til forurensningsforskriften § 36-6 fordi vedtaket om tillatelse/ omgjøring av eksisterende tillatelse vil være av mindre miljømessig betydning, jf. § 36-7 b.

Vurdering

Beredskapskravene tillatelsen til leteboring er fastsatt etter en samlet vurdering av blant annet resultatene fra miljørisiko- og beredskapsanalyser, operatørens vurdering av muligheter for å innhente utstyr og erfaringene fra områdeberedskapen i regionen.

Vilkåret om responstid for utbygging av full barriere 1 og 2, oppsamling nær kilden og på åpent hav, ble fastsatt på grunnlag operatørens beregnede behov for antall NOFO-systemer for den spesifikke aktiviteten og best oppnåelig responstid for systemene ut til borelokasjon.

Miljørisikoanalysene viser at risiko for miljøskade er størst for sjøfugl i åpent hav. Miljørisiko for sjøfugl i vintersesongen er beregnet til om lag 10 % av operatørens akseptkriterier. Miljørisiko for iskant utgjør mindre enn 2,5 % av akseptkriteriet. Resultatene fra oljedriftssimuleringene viser at 95% -persentilen av korteste drivtid inn til land er 37 døgn.

På bakgrunn av disse forhold, og at barriere 1 uansett fortsatt ivaretas innenfor det fastsatte responstid på 5 timer, finner vi at beredskapen vil være tilfredsstillende ivaretatt ved responstid på 29 timer for fullt utbygd barriere 1 og 2.

Vedtaket om endring av vilkår 8.4.3 i tillatelsen som er gitt 15.oktober 2013 er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 18 og § 40.

Forrige artikkelBygger nytt superskip
Neste artikkelSlik er livet på plattform

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR