En ny analyse fra SFT viser at Norge kan foreta store kutt i utslippene av klimagasser fram mot 2020. – Det er teknisk mulig å snu den negative utviklingen, men da må det brukes sterke virkemidler, sier SFT-direktør Håvard Holm.

SFT har undersøkt hvilke tiltak som kan redusere Norges utslipp av klimagasser fram mot 2020, og hva det koster å gjennomføre disse tiltakene. Resultatene ble presentert på et seminar fredag.

Rimelige klimatiltak
Analysen viser at Norge kan kutte utslippsveksten med 18 millioner tonn innen 2020. Dette kan oppnås ved å sette i verk kjente tiltak som har en kostnad opp mot 200 kroner pr. tonn CO2. Det betyr at vi kan stabilisere klimagassutslippene på 1990-nivå. En kostnadseffektiv CO2-håndtering ved gasskraftverkene vil kunne stå for over halvparten av reduksjonen, ca.10 millioner tonn CO2.

Lønnsom CO2-håndtering
SFTs analyse viser at rensing og bruk av CO2 fra gasskraftverk til økt oljeutvinning vil kunne bli samfunnsøkonomisk lønnsomt.

– Dersom en skal få til dette, kreves det bred deltakelse både fra aktører offshore og fra myndighetene, sier SFT-direktør Håvard Holm.

Ny teknologi gir mer
SFT har også sett på hvordan ny teknologi i en bredere skala kan virke inn på utslippsreduksjonene. Beregningene viser at ny teknologi gjør det mulig med ytterligere 20 prosent reduksjon fra 1990 til 2020. Dette kan skje gjennom blant annet bruk av biodrivstoff, biokarbon, mer effektive biler og redusert bruk av nitrogengjødsel i landbruket.

Kilde: SFT

Forrige artikkelFritt-fall-livbåtene farlige sju av ti vinterdager
Neste artikkelNedgang i oljeprisen kan bli kortvarig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR