Slik vil myndighetene hindre nye Ymer og Goliater

Yme, Goliat, Martin Linge og Skarv.

Alle eksempler på norske utbyggingsprosjekter som har blitt flere milliarder kroner dyrere enn anslått.

Enhver kostnadssprekk er dårlig butikk, både for eierne og for AS Norge.

Ny veileder
Når myndighetene nå oppdaterer sin veileder for plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD), legges det spesielt vekt på tidlig involvering av myndighetene.

«Operatøren bes her om å ta kontakt med Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet i god tid før BOK for å avklare hvilken dokumentasjon som skal gis til myndighetene i planleggingsfasen i prosjektet.

Rettighetshaver må derfor sørge for å kontakte myndighetene hver gang planlegging av mulige utbyggingsprosjekter iverksettes.».

I tillegg understrekes også ansvaret til partnernes involvering og plikt til å følge opp et prosjekt:

«Påseplikten er en sentral del av kvalitetssikringen av utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Rettighetshavergruppen skal fungere som et internt kontrollsystem i utvinningstillatelsen. Alle rettighetshavere utenom operatøren bes om å redegjøre skriftlig til Olje- og energidepartementet for hvilke aktiviteter den enkelte har utført i planleggingsprosessen og planlegger å utføre i gjennomføringsfasen for å oppfylle påseplikten».

Dette kjennetegner et vellykket prosjekt
I en rapport fra 2013 identifiserte Oljedirektoratet fire forhold ved prosjektgjennomføringen som er viktige for at et prosjekt skal lykkes:

  • Et grundig arbeid i prosjekteringsfasen.
  • En klar kontraktstrategi som tar hensyn til de viktigste risikoelementene i prosjektet.
  • Grundig prekvalifisering av leverandørene.
  • God oppfølging av prosjektet fra operatør.

Det er åpenbart at flere av disse punktene nå adresseres i den nye veilederen.

2 KOMMENTARER

  1. Myndighetene bør stille krav til hvor mye av engineering som må være på plass før byggestart, godkjenne den som vinner anbudet og være med å dekke maks 5% av overskridelser.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR