Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund krever at den nye rød-grønne regjeringen ikke fatter beslutninger om enkeltområder nå som stenger for en videre utvikling av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Det rettes også en advarende pekefinger mot SFT som har gått inn for varig vern av Lofothavet.

Forbundet ber regjeringen vente til den helhetlige forvaltningsplanen for området Barentshavet – Lofoten foreligger til våren, går det fram av et brev som oljeforbundet v/første nestleder Frode Alfheim har sendt påtroppende statsminister Jens Stoltenberg.

Det er nopef.no som melder dette idag.

Kritikk mot SFT
-Vi aksepterer heller ikke at lederen i Statens forurensningstilsyn agerer politiker, og drar konklusjoner lenge før forvaltningsplanen er ferdig. NOPEF har også helt klare synspunkter i denne saken, men respekterer Stortingets vedtak.

– Nå får også andre respektere at en beslutning om videre petroleumsvirksomhet i de utredede områdene tas samlet, etter at forvaltningsplanen er på plass. Det må være et mål for en flertallsregjering å gjenvinne politisk kontroll i statsforvaltningen. Den nye regjering må akseptere at de utlyste områdene i 19. konsesjonsrunde blir tildelt etter fastlagt kjøreplan, skriver NOPEF.

Statoil
Brevet tar også opp forholdet til Statoil. NOPEF er ikke fornøyd med utviklingen på industrisiden i Statoil etter at delprivatiseringen av selskapet ble gjennomført. Salget av selskapets andeler i Borealis var et klart brudd med de betingelser NOPEF satte da forbundet ga sin støtte til privatiseringen.

– Etter salget av Borealis framstår Statoil i vesentlig mindre grad som et integrert industriselskap. Det er viktig at Statoil videreutvikles slik at industrielle aktiviteter på nedstrømssiden får økt fokus i selskapet. Dette vil bidra til at industriell bruk og foredling av olje og naturgass i Norge får den tunge støtte et selskap som Statoil kan, og etter vår mening bør gi, påpekes det i brevet.

Naturgass
NOPEF mener det er svært viktig at spørsmålet om industriell bruk av naturgass kommer ut av dødvannet og at naturgass kan bli en avgjørende innsatsfaktor i en sterkt presset prosessindustri.

-De industrielle mulighetene naturgassen gir har gjennom hele siste stortingsperiode vært overskygget av gasskraft-debatten. Den nye regjeringen bør ta noen kraftige grep for å rette på dette. Et statlig forskningsprogram som tar opp industriell bruk av naturgass vil være et viktig bidrag, og NOPEF anbefaler at et slikt program kommer i gang på høyt nivå allerede fra kommende år. Det vil være med å vise at den nye regjeringen mener alvor med en ny næringspolitisk satsning, heter det.

Det vises for øvrig til Norges store underdekning av egenprodusert el-kraft, og NOPEF går inn for at planlagte norske gasskraftverk realiseres uten unødig forsinkelse.

-Gasskraftverk er marginale prosjekter økonomisk. Aktørene aksepterer kjøp av klimakvoter, men isolerte pålegg om rensing/håndtering av CO2 vil bety at ingen prosjekter blir realisert. Pålegg om rensing/håndtering av CO2 må følges av at staten tar merkostnaden sammenlignet med kjøp av CO2-kvoter, understrekes det i brevet.

Oljevernberedskap
NOPEF foreslår at det nedsettes et offentlig utvalg som kommer med anbefalinger om hvordan oljevernberedskapen langs kysten skal organiseres og drives. Utvalget bør være sammensatt slik at dagens system blir utfordret så man unngår at de som i dag har ansvar bare bekrefter at det bør være slik det allerede er, heter det i brevet.

Forrige artikkelFlere nye kontrakter for Aker
Neste artikkelStatoil trapper opp letingen på norsk sokkel

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR