Klif innfører nye krav om klassifisering av avfall fra offshoreindustrien. Hensikten er å redusere faren for feilhåndtering av avfallet, utslipp og ulykker.,Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har ved flere tilfeller avdekket feil og mangler i hvordan farlig avfall fra offshoreindustrien registreres. Derfor innfører Klif nå flere nye klassifiseringskoder for å sikre bedre registrering av farlig avfall som oppstår på norsk sokkel.

– De nye avfallskodene gjør det lettere for petroleumsvirksomheter til havs å registrere farlig avfall. De nye kodene er med på å sikre at avfallet går til miljømessig riktig håndtering når det bringes til behandlingsanleggene på land, sier Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Klif.

Avfallsstoffnummerlisten gir viktig informasjon til forurensningsmyndighetene om farlig avfall som oppstår på petroleumsinstallasjoner. Listen inndeler avfallet etter hvilke farlige stoffer det inneholder. Alle virksomheter som generer farlig avfall har plikt til å gi alle opplysninger som kan ha betydning for håndteringen av avfallet.

– Bedre registrering av farlig avfall gir myndighetene en bedre oversikt over hvilke typer og mengder farlig avfall som er i omløp. Bedre registrering er også viktig for å sikre at behandlingsbedriftene på land som tar imot avfall er godt kjent med innholdet i avfallet slik at de kan sikre den miljømessig beste videre behandling.

Tilpasset petroleumsvirksomheten
De seks nye avfallsstoffnumrene som nå innføres er bedre tilpasset petroleumsvirksomheter til havs. Alle virksomheter som produserer farlig avfall på norsk sokkel skal derfor benytte følgende nye avfallsstoffnummer for å klassifisere farlig avfall i tillegg til de eksisterende:

• 7025 Avfall som består av, inneholder eller er forurenset med råolje eller kondensat
• 7031 Oljeholdige emulsjoner fra boredekk
• 7142 Oljebasert borevæske
• 7143 Kaks med oljebasert borevæske
• 7144 Vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer
• 7145 Kaks med vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer

Fordi alle disse avfallstypene også kan inneholde radioaktive stoffer, opprettes det i tillegg søsterkoder for radioaktivt avfall.

Pågående arbeid med EAL
EU gjennomgår nå den europeiske avfallslisten (EAL), som klassifiserer avfall med utgangspunkt i hvilken bransje avfallet oppstår i. Når revideringen av EAL er gjennomført, vil Klif oppdatere den norske avfallslisten.

Norsk olje og gass jobber også med en veileder for avfallsstyring i offshorevirksomheten.

Forrige artikkelUtøver Rolls-Royce-opsjon
Neste artikkelTolv funn i år

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR