Avviser at DNV GL «overprøver» Miljødirektoratet ved lisenstildelinger
Glenn Stangeland
6. mai 2019
Foto: FrP
Avviser at DNV GL «overprøver» Miljødirektoratet ved lisenstildelinger
Glenn Stangeland
6. mai 2019

Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne hevder at DNV GL er blitt brukt av Olje- og energidepartementet til å «overprøve og vurdere regjeringens egne fagetater, nemlig vurderingene til Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt.»

Videre påpeker hun at «DNV GL har milliardoppdrag for oljeindustrien, og det er stor risiko for at tilrådningene deres ikke er uhildet av interessene til oljeselskapene.»

Bastholm har derfor stilt statsministeren følgende skriftlige spørsmål:

Ser statsministeren noen prinsipielle problemer med å bruke private konsulentselskap, med næringsinteresser, til å revurdere regjeringens egne fagmyndigheter?

Bastholm har fått sitt svar. Dog fra olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg:

«De bidrag – som representanten Bastholm sikter til – har departementet mottatt fra DNV GL i arbeidet med tildeling av nye utvinningstillatelser. Bidragene er i all vesentlig grad, direkte eller indirekte, knyttet til vurderinger av miljørisiko ved uhellsutslipp av råolje. Slike vurderinger krever spesifikk detaljkunnskap om ulike fagfelt og fagdisipliner som ligger innenfor flere departementers ansvarsområde.

Underliggende etater har også god kunnskap om dette, men departementet har i disse sakene sett behov for å innhente mer spesifikk detaljkunnskap, som DNV GL innehar, i tillegg. Dette er tilleggsinformasjon som sammen med faglige vurderinger fra underliggende etater og departementenes behandling bidrar til et best mulig beslutningsgrunnlag for regjeringen.»

Du kan lese hele svaret fra statsråden her!