Brann i sauna og risertrøbbel på Gina Krog – uhellene i uke 24
Glenn Stangeland
2. august 2019
Foto: Equinor
Brann i sauna og risertrøbbel på Gina Krog – uhellene i uke 24
Glenn Stangeland
2. august 2019

9. juni
Equinor
Martin Linge
Utslag på røykdetektor i sauna. ARL mønstret og bekreftet brann. Slukket branntilløp men trakk seg deretter unna pga mye røyk. Personell mønstret til livbåtområde mens brannen ble bekreftet slukket og området rundt ble gjennomsøkt av røykdykkere. Situasjonen normalisert etter ca 45 minutter. Ingen personskade.

6. juni
Aker BP
Deepsea Nordkapp
When operating a hand-held grinder, the IP felt electricity impacting one hand, dropped the grinder and stopped the operation. He then contacted the medic, who classified the incident as First Aid (cat. D). It had been raining heavily, and the grinder and the IP were both wet. The grinder was later tested, no faults found. Cat. D incidents are normally not reported, but this incident is being reported according to the Management Regulations §29 because it is uncertain whether the electrical current passed through the IP’s body, or if the current passed through the IP’s hand and then through the wet cloths.

6. juni
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4Z
Hele Ekofisk feltet er for tiden stengt ned grunnet vedlikeholdsstans. Det ble observert oljeholdig  væske på sjø under sør-vestre hjørne på 2/4-Z. I perioden forut for utslipp var det kraftig regnvær, som medførte utslipp via overløp fra 2/4-Z Hazardous Open Drain Tank. Utslippet var oljeholdig vann, hvorav oljemengden er estimert til å være i størrelsesorden 5 – 20 liter.

10. juni
Equinor
Gina Krog
Ved inspeksjon av olje eksport-riser fra Gina Krog til Rangrid ble det oppdaget at riser-avstiver ved tilkobling under Rangrid har falt ned og blitt liggende på lavpunktet på riseren. Inntil vi har fått avklart hvilke konsekvenser dette har fått, eller kan få på riseren, har vi valgt å stenge ned produksjonen.

5. juni
Equinor
Sture
Hendelsen skjedde ifm lasteoperasjon på Sture. I forbindelse oppsveiving av støttelabber på lastearmene slapp/glapp operatør sveivehendel og denne traff da operatøren over tommelen. Når hendelen traff hånden så ble det hull i hansken og operatør fikk et skrubbsår over tommelen. Operatør opplevde smerter og hevelse i tommel. Det ble lagt ispose på tommelen og hevelsen ble holdt under oppsyn. Videre ble personen sendt til lege og senere røntgen. Røntgen viste ingen brudd. Behandling nedising og taping.

7. juni
Aker BP
Deepsea Stavanger
I forbindelse med leteboring på blokk 15/6-16 ble det utløst røykalarm i et vifterom om bord på boreriggen Deepsea Stavanger. Personell mønstret, beredskapsorganisasjon aktivrt, og POP kontroll (120) opprettet. Brannlag fant at røyken skyltes varmgang i en pakning, isolerte utstyr og luftet ut røyk. Situasjonen normalisert.

8. juni
Equinor
Troll A
Mønstring iverksatt på Troll A ihht DFU 3, Brann. Brannalarm utløst i LQ på Troll A, årsak var at en trykkbryter på brannvann ble utløst grunnet start av brannpumpe. Hendelsen førte ikke til driftsstans. Situasjon normalisert når årsak var utbedret og under kontroll.

7. juni
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4Z
Hele Ekofiskfeltet er stengt ned grunnet vedlikeholdsstans, og i den forbindelse skulle produksjonslinjer rengjøres. Produksjonslinjene med tilhørende ventiler var frigjort for hydrokarboner med nitrogen og verifisert trykkløse. Kort tid etter at rengjøringen ble startet, fikk kontrollrommet utslag på to gassdetektorer. Dette resulterte i generell alarm og full mønstring.  Området ble raskt verifisert gassfritt og situasjonen normalisert.

9. juni
Wintershall Dea
Brage
Detektert gasslekkasje i en flens på gassløftrør til brønn A-27. Under oppkjøring av ny brønn A-27 ble det oppdaget en begrenset lekkasje i en flens på røret. Lekkasjen ble detektert av en punkt detektor i avstand ca. 3 meter fra flensen. Brønnen ble stengt ned og gassløftrøret ble trykkavlastet. Bolter og pakning ble skiftet på flens og alle andre flenser på gassløftlinjen ble sjekket for rett moment på boltene.

12. juni
Equinor
Oseberg Sør
I forbindelse med injeksjon i brønn F-2, ble to røyk-detektorer i sement pumperom aktivert. Dette utløser automatisk generell alarm. Mønstring ble startet, situasjonen ble sjekket ut og klarert uten noen observasjon av røyk eller flamme.

12. juni
Equinor
Gullfaks A
I forbindelse med tømming av produksjonsvannseparator for inspeksjon falt midlertidig slange mellom separator og transporttank fra kanten av transporttanken ned til dekksnivå mens pumping foregikk. Dette medførte at det gikk ca 60 liter 30% råoljekontaminert vann over bord. Væsken gikk delvis til sjø og delvis over forsyningsfartøyet Ocean Star som lå ved plattformen.

13. juni
Equinor
Statfjord B

Utfall av en pumpe og en vifte i luftinntaket til en kjele førte til automatisk stans av kjelen. Vind mot eksosutløpet på kjelen førte eksos og uforbrent gass til kjelens luft-inntak. Alle tre gassdetektorer i luftinntaket fikk utslag, inkludert to på nivå som bekreftet gass. Nødavstengningssystemet stengte da ned produksjonen. Alle sikkerhetssystemer fungerte ihht intensjon.