Brønnhendelser, sprekker i tank og slitasje på BOP – uhellene i uke 26
Glenn Stangeland
13. august 2019
Valhall (Foto: Aker BP)
Brønnhendelser, sprekker i tank og slitasje på BOP – uhellene i uke 26
Glenn Stangeland
13. august 2019

18. juni
Equinor
Statfjord C
Statfjord C er nedstengt etter at det er avdekket sprekkdannelser i oljetanker i tetningsoljesystemet til eksportgasskompressoren. Statfjord C vil være nedstengt til det er gjennomført utbedringer. Det gjøres også en utsjekk av tilsvarende tanker på Statfjord A og Statfjord B ettersom de er av samme materialkvalitet.

20. juni
Aker BP
Valhall
Det er observert trykkoppbygging over en av barrierene i brønn G-10. Brønnen har vært plugget og med 2 barrierer under TAR som pågår på feltet. Boring er mobilisert for å re-etablere barrierer. Klassifisering ihht. til NOG-135 er «Grønn» (3.1).

23. juni
ConocoPhillips
Eldfisk 2/7E
Etter ferdigstillelse og sluttinspeksjon av HVAC anlegg på turbin skulle skadet person (IP – Injured Person) returnere ut av området. Ved passering av bjelke hektet den ene foten seg fast. IP mistet balansen og falt fremover til et lavere nivå. For å begrense fallet tok IP seg for med venstre hånd, med påfølgende smerter i håndleddet. IP oppsøke umiddelbart sykepleier som i konsultasjon med vaktlege besluttet å sende IP til sykehus på land for undersøkelse og evt. behandling. Røntgen undersøkelse i etterkant har påvist brudd i håndleddet, og IP blir behandlet for dette.

22. juni
Equinor
West Hercules
Sputnik: 36″ og 13 5/8″ foringsrør er installert og sementert tilbake til sjøbunn. 13 5/8″ foringsrør sko er ikke utboret. Status: Som følge av operasjoner utført på Korpfjell Deep er det oppdaget slitasje og behov for utskiftning av komponenter på øvre del av utblåsningsventil (LMRP) før utblåsningsventil installeres på Sputnik. Logistikk, utskifting og testing vil medføre 10-12 dager stopp i operasjonene på Sputnik brønnen. Foreløpig tidsplan tilsier gjenopptagelse av operasjoner på Sputnik 03.07.

23. juni
Vår Energi
Balder FPU
Spett på 1,265 kg falt 5,8m via eit stillas på 4,4m (1,4m + 4,4 m = 5.8m). Deluge skulle sammenstilles etter HPA-service. For å få i bolter og pakning i flens måtte røret justeres litt opp og det ble brukt flensespett til dette. Det ble ikke bruk høydesikringsline på spettet pga at arbeidet foregikk på sikkert stillas. Det var ikke sparkelist på stillaset på den siden hvor arbeidet pågikk pga at dette var oppgangssiden på stillaset. Det er 5.8m fra bjelke til neste dekk, fra stillas til neste dekk er det 4.4m. Vekt på spett er 1265gr. Området nedenfor bjelke og stillas var ikke avsperret. Det var annet personell i området som jobbet med avsiolering av kjølevann til HPA. Hendelsen vil bli fulgt opp i Synergi.

24. juni
Equinor
Transocean Spitsbergen
Brønnen ble observert på trippetanken og det ble observert en svak volumøkning. Slamvekten ble øket ….. . Fortsatt en svak økning i trippetanken. Under sirkulering er det kun kommet spor av HC (gass) til overflaten. Det gjøres nå tester for å bestemme om slamvekten skal økes ytterligere. (Deler av dokumentet er sladdet).

21. juni
Esso
Slagentangen
Mistet spenning, under 80% i ca 0,5 sek, under testing av funksjon til overliggende bryter. Automatisk transfer system koblet inn og begrenset reduksjon i spenning og tidsforløpet. Enheter i prosessanlegget måtte stabiliseres. Mindre utslipp gjennom to SV’er til atmos. Disse utgjorde ingen eskaleringsfare. Slo alarm for å evakuere alle bortsett fra Driftspersonell. Aktiverte beredskapsorg. Anlegg stabilt etter et par timer. Ingen skader på personell eller utstyr.

26. juni
Equinor
Veslefrikk B
Ved oppstart av brønn A-13 ble det problemer med å få brønnen til å strømme. Det ble pumpet inn diesel i brønn for å minske trykket på væskesøylen i produksjonsrøret. Ved tilbakestrømning av brønn til test separator oppstod det problemer med vann / olje separasjon ( interface nivåkontroll ), og diesel gikk ut vannutløp for produsert vann. Vannutløp ble stengt og utslipp opphørte. Områdeberedskapsfartøy ble tilkalt og meldte tilbake om tynn oljefilm på sjø. Beredskapsfartøyet sin vurdering var at det ikke var mulig å samle opp utslippet. Lukt og beskaffenhet på utslippet ble vurdert til å være diesel. Ut fra beskrivelse av utslippet og varighet, anslås utslippet til å være mellom hundre til opp mot tusen liter diesel. Middelverdi settes til fem hundre liter.

27. juni
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4K
Pågående operasjon var lekkasjetesting av pigsluse i forbindelse med oppstart av vanninjeksjonslinje etter revisjonsstans. Pigsluse blir stegvis trykket opp til injeksjonstrykk ca 4000 psi via bypassventil. Uteoperatør som jobbet i området oppdaget lekkasje i slusedør og bypassventil stenges. Trykket i slusen reduseres pga lekkasjen og operatør går for å hente nøkkel til slusedør. Da operatør kommer tilbake har et låsesegment i låseringen på døra blitt deformert og således gitt lekkasje. Kun injeksjonsvann, ingen HC. Slusa var isolert fra resten av linja/systemet, så volum har vært begrenset.

26. juni
Equinor
Troll C
Døgnprøve av oljeholdig vann viste siste døgn en gjennomsnittlig oljekonsentrasjon i utslippsvann > 50 mg/l. Mengden olje i konsentrasjonen som overskrider 30 mg/l er estimert til 2151 kg. Feilkilden er funnet og knyttes til problemer med nivå-regulering