Equinor om Echino Sør-avslaget: – Inntekter på 5-15 mrd. kan glippe
Glenn Stangeland
1. oktober 2019
Foto: Odfjell Drilling
Equinor om Echino Sør-avslaget: – Inntekter på 5-15 mrd. kan glippe
Glenn Stangeland
1. oktober 2019

Miljødirektoratet har avslått Equinor sin søknad om å bore et sidesteg i letebrønnen Echino Sør, som ligger rundt 20 kilometer nord for Troll-feltet i Nordsjøen.

Equinor har klaget på avgjørelsen, og petro.no har fått innsyn i operatørens klage.

Først og fremst hevder Equinor at Miljødirektoratet ikke har anledning til å avslå søknaden om boring av sidesteget i Echino Sør-brønnen.

«Hovedanførsel for klagen er feil hjemmelsgrunnlag for avslaget», skriver Equinor i klagen.

I tillegg advarer selskapet om betydelige merkostnader og bortfall av inntekter dersom avslaget blir stående.

«Dersom avslaget for sidesteg opprettholdes, må det bores en separat avgrensningsbrønn på et senere tidspunkt. Utsatt avklaring av funnet vil medføre forsinkelser for utbygging av den planlagte Fram Sør-installasjonen med ett år eller mer. Boring av ny letebrønn vil gi en merkostnad på cirka 200 millioner kroner, mens forsinket produksjonsstart vil forringe verdien av Fram Sør-prosjektet med cirka 45 millioner kroner».

22 liknende letebrønner i samme lisens

Det er tidligere boret 22 letebrønner i lisens 090. Ifølge operatøren har alle disse hatt samme jurassiske letemål som for Echino Sør, og i prospekter av samme type struktur med liknende trykkforhold og hydrokarbonfase.

Videre skriver selskapet at det er planlagt flere letebrønner i samme området de neste årene, og at et avslag vil kunne ramme disse planene hardt.

«Dersom avslaget for Echino Sør medfører presedens for avslag for nevnte brønner, vil konsekvensen bli en betydelig begrensning i tilførsel av nye oljeressurser til Fram-infrastrukturen. Bortfall av inntekter er beregnet til mellom 5-15 milliarder kroner.»

Første gang

Miljødirektoratets begrunnelse for avslaget er at en eventuell utblåsning vil føre til store naturødeleggelser.

«Oljedriftsberegningene basert på utblåsningsrater fra Echino Sør sidesteg viser korte drivtider til land, svært høye strandingssannsynligheter og dessuten potensielt svært store strandingsmengder ved en eventuell utblåsning», skriver Miljødirektoratet.

«Hvis en utblåsning skjer, er det stor sannsynlighet for at olje treffer svært verdifulle områder (SVO), som blant annet Bremanger til Ytre Sula, Mørebankene, Kystsonen og Froan–Sularevet. Et stort akutt utslipp fra sidesteget vil, etter vår vurdering, kunne påvirke naturmangfoldet i svært stor grad.»

Det skal være første gang Miljødirektoratet stopper en brønn på denne måten.

Nye analyser

Equinor har nå oppdatert sine analyser for en eventuell utblåsning. 

«Oppdaterte analyser viser betydelig lavere strandingsmengder og miljørisiko innenfor våre akseptkriterier for hele året. På bakgrunn av dette mener Equinor at boring av sidesteget skal kunne gjennomføres uten boretidsbegrensning», skriver operatøren.

Vil du ha oversikt over kommende letebrønner og utbygginger på norsk sokkel?
Prøv Petro Database gratis i 30 dager!