Equinor pålegges å forbedre arbeidsmiljøet innen ISO på Mongstad
Glenn Stangeland
1. oktober 2018
Foto: Equinor
Equinor pålegges å forbedre arbeidsmiljøet innen ISO på Mongstad
Glenn Stangeland
1. oktober 2018

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Equinor Mongstad rettet mot selskapets styring av arbeidsmiljø for ISO-fagene.

Tilsynet identifiserte flere brudd på regelverket, og Ptil har derfor varslet selskapet om pålegg.

Dette skriver Ptil på sine nettsider:

«Equinor Mongstad hadde ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, for å forebygge negative HMS-konsekvenser av rammebetingelser. Det var gjennom kartlegging og hendelsesoppfølging, utført av ISO-entreprenør (Beerenberg), avdekket at ISO-personell opplevde at press på fremdrift gikk på bekostning av HMS og negative funn på rapporteringskultur.

Kartleggingen var ikke etterspurt eller fulgt opp av Equinor Mongstad. Det var derfor heller ikke vurdert om negative funn relatert til organisatorisk arbeidsmiljø og sikkerhetsklima kunne forstås i lys av kompensasjonsformatet enhetspris, eller andre rammebetingelser som Equinor Mongstad kontrollerte.

Equinor Mongstad og Kaefer Energy hadde ikke fulgt opp at arbeidsmiljøet, knyttet til enkelte områder og arbeidsoperasjoner var fullt forsvarlig. Dette gjaldt blant annet sandblåsing/slurryblåsing som ble gjennomført i et støyfullt område, hvor det i tillegg var vanskelig tilkomst. Det var heller ikke gjennomført helseundersøkelser for personellet fra Kaefer Energy eller Global Work som utførte dette arbeidet.

Det kom fram gjennom tilsynet at det hadde skjedd en hendelse i mai 2017 hvor overflatebehandlere fra Beerenberg/innleide til Beerenberg ble eksponert for et uforsvarlig arbeidsmiljø. Ved gjennomføring av sandblåsing ble flere arbeidstakere eksponert for kritisk høye temperaturer. Arbeidet pågikk i 7 dager, uten at risikoen ble identifisert og fulgt opp av Equinor Mongstad eller Beerenberg. Equinor Mongstad hadde ikke klassifisert potensialet i hendelsen, men vurdert det faktiske skadetilfellet som en alvorlig temporær arbeidsrelatert sykdom (ARS). Ut fra opplysningene som framkom kunne hendelsen ført til akutt alvorlig helseskade og i verste tilfeller livstruende tilstander. Equinor Mongstad sin klassifisering kan derfor ha bidratt til å underkommunisere reell helserisiko.

Hendelsen skulle vært varslet til Ptil. Dette ble ikke gjort.

Det var mangelfullt samarbeid mellom BHT for entreprenører og Equinor Mongstads helse- og arbeidsmiljøavdeling. Det var heller ikke samarbeid mellom BHT-er til entreprenører og deres underleverandører. Equinor Mongstad sin helse og arbeidsmiljøavdeling kjente derfor ikke til kartlegginger gjennomført av entreprenør.

På bakgrunn av dette, har Ptil nå varslet Equinor Mongstad følgende pålegg:

– systematisk gjennomgå sine systemer for styring av arbeidsmiljørisiko på Equinor Mongstad, slik at det sikres at ISO-personell ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger, og slik at sikkerhetshensyn ivaretas.

– utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak, som synliggjør prioritering av tiltakene, med beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert.

Frist for utarbeidelse av planen settes til 11.01.2019.»