Fallende løpekatt på 80 kg «sneiet» arbeider – uhellene i uke 11
Glenn Stangeland
2. mai 2019
Foto: Equinor
Fallende løpekatt på 80 kg «sneiet» arbeider – uhellene i uke 11
Glenn Stangeland
2. mai 2019

8. mars
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4 Z
Det var montert et større stillas i forbindelse med overflatevedlikehold. Selve arbeidet var ferdig og stillaset var under demontering. 5 stk stillasplanker løsnet i natt pga sterk vind og falt ned. Fallenergi er beregnet til 680 Joule (6,3 meter, 11 kg). Området rundt stillaset var ikke av avsperret, det var ikke personell i området.

10. mars
Gassco
Draupner
Tap av hovedkraft kl 10:38 Draupner S. Essential kraft startet ikke, medfører tap av hovedkraft på Draupner E. Nødkraft var ivaretatt. Beredskapsorganisasjonen mønstret og besluttet å kjøre GA og varsling ihht DFU 17 Personell mønstret ihht. alarminstruks, POB kontroll etter 7 minutter. Normalisering kl 11:00 Feilsøking pågår for å finne rotårsak. Ingen tap av gasstransport gjennom hendelsen.

7. mars
Aker BP
Valhall IP
Under løfting av masterbushing (3 tonn) på Valhall IP rørdekk hektet heisvaier seg fast i struktur på boretårn. Når vaier kom løs medførte dette en pendelbeveglse på lasten som skadet en lagringscontainer og noe hjelpeutstyr på rørdekket. Området var avsperret, og ingen personer var innenfor sperringene.

8. mars
Equinor
Åsgard B
På Snorre B skjedde følgende 5. mars 2019: Et stigerør til en vanninjektor løsnet fra innfestningen til plattformen og falt ned på havbunnen. På Åsgard B har vi tre stigerør av samme type. Et av disse stigerørene (Y-101) på Åsgard B, er vurdert å ha tilsvarende potensiale som stigerørene som er nedstengt på Snorre B. Stigerør Y-101 på ÅSGB er nå nedstengt.

10. mars
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4 K
Uteoperatør fant på nattskift et ventilratt som lå på dekk rett ved gangvei. Ingen personell eksponert. Vekt 13,8 kg, fallhøyde 2,45m; fallenergi 331J. Dette er en manuell ventil som står i miljø med høy vibrasjon.

10. mars
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4 X
Under boring av reservoar seksjonen i X-45 på ….. ble det observert økt gass nivå på overflaten. Boringen ble stoppet og det ble observert en økning i boreslamnivå. Brønnen ble stengt inn og utsirkulering av brønnspark pågår iht. prosedyre. Indikasjoner viser tegn på vanninntrenging (ingen gass ekspansjon), og foreløpig klassifisering av hendelsen er satt til 3.1.1 iht. NOROG 135. 

Sladdet versjon av meldingen.

11. mars
Equinor
Martin Linge A
En person som arbeidet med vinkelsliper fikk et kutt i finger. Han var ferdig med jobben og hadde skrudd av vinkelsliperen, men bladet roterte fortsatt. Idet han senker vinkelsliperen ned, kommer bladet borti en stålbjelke og får et kast, som medfører berøring med en finger. Arbeidsstedet var trangt og vanskelig tilgjengelig. Personen er gitt behandling om bord og sendt til Haukeland for oppfølging.

11. mars
Equinor
Oseberg/Askepott
Dekksarbeider hadde løftet ut sub fra sub container. Ved parkering av løftearrangementet i containeren observerer han at traversbeam blir skjøvet skjev og slipper taket. Traversbeam faller da ned i forkant av dekksarbeider uten at han blir truffet. Vekt av traversbeam: 70 kg, høyde: 2,23 m og fallenergi: 1531 joule.

12. mars
Equinor
Troll C
1 og så 2 flammedetektorer løste ut i turbin hood på Kompressorturbin A (HTA) med påfølgende NAS 1.2 og vanntåke utløsning i HTA turbinhood. Generell alarm og påfølgende mønstring av organisasjonen til innsatslag og til livbåter. NAS 1.2 medfører isolering og trykk avlasting av hele prosessen, dette fungerte som forventet. Det var ingen indikasjon på brann og flammedetektorene ble etter litt tilbakestilt og det ble observert vanndamp. Samtidig ble prosessen trykkavlastet og når en var trykkløs ble vanndamp ventilert ut og innsatslag gjennomsøkte turbin hood uten observasjoner eller indikasjoner på brann eller åpen flamme. HTA ble sikret og mønstring ble avsluttet og normale aktiviteter ble gjenopptatt da de reelle forholdene på stedet ble avklart. Når hendelsen skjer er det mellom 70 og 80 knop fra sør øst. Vindretningen er svært uvanlig med denne styrken blåser direkte mot eksosutløpet på turbinen. Gjennomgang viser at det har oppstått et mottrykk i eksossystemet som har medført at ekspansjonspakningen mellom turbin og eksoskanal har sluppet igjennom litt eksos som flammedetektorene har detektert på. Grundig gjennomgang har bekreftet at det ikke er HC lekkasjer i turbinen, Vi har midlertidig forsterket ekspansjonsstedet og vil finne en permanent løsning for implementering ved en senere anledning. Det er utarbeidet varslingsskjema følge av at beredskapsorganisasjonen/personellet om bord ble mønstret. Dialog med 2. linje ifbm hendelsen. Equinor Marine/2 linje har muntlig varslet og kommunisert med PTIL.

13. mars
Equinor
Åsgard B
Ved demontering av løpekatt fra en løftebjelke på hoveddekk på Åsgard B skjedde en uønsket hendelse. Tre personer deltok i løfteoperasjonen. To personer stod oppe på et stillas og holdt på med demontering av en løpekatt fra en løftebjelke. Løpekatten (ca 80 kg) falt ned ca 5 meter. Området var avsperret, men en person fra løftelaget oppholdt seg innenfor sperringen. Denne personen så at løpekatt kom fallende og fikk trukket/beveget seg unna, men ble «sneiet» av løpekatten som falt. Involvert person gikk selv og kontaktet sykepleier. Sykepleier gjennomførte medisinsk undersøkelse, og skaden er definert som en førstehjelpsskade. Hendelsen vil bli gransket.

13. mars
Aker BP

Valhall/Maersk Invincible
IP var på vei fra lunsj til arbeidssted på Flanke Sør. I forbindelse med åpning av luftstyrt dør på Maersk Invincible fikk person hånd i klem mellom dør og dørkarm. Person ble sendt i land på ordinær flight samme dag for utvidet undersøkelse. Det ble konstatert hevelse i hånd.

15. mars
Equinor
Gullfaks A
Generell alarm og mønstring på grunn av røykdeteksjon i boremodul D21 boredekk. Røykutvikling skyldes vedlikeholds aktivitet med bruk av roterende stålbørste, det var svak røyk fra sliping, ikke flammer. Etter 5 minutter var situasjon sjekket og klarert, alarm ble deaktivert.

14. mars
Equinor
Mongstad
Under lasting av bensin til skip ved kai 9, åpnet en trykkavlastningsventil (PV) ombord på skipet som medførte store mengder gass til friluft. Dette resulterte i at gassalarmer på kaien ble aktivert. Nødstopp for lasting ombord ble aktivert. Beredskapsorganisasjonen ble mobilisert og det ble besluttet å aktivere evakueringsalarm for raffineriet. Alle nødetater (trippelvarsling) ble varslet. Lekkasjen avtok etter få minutter fra stopp av lasting. Ingen skade på personer eller utstyr. Politiet var på stedet og vurderte hendelsen, og frigav området.

14. mars
Equinor
Hammerfest LNG
Anlegget var i oppstartsfase. Klokken 21.32 oppdaget en operatør en lekkasje fra ventil. Denne ble målt til 3,5 vol% 30cm fra lekkasjen med personlig gassmåler. Lekkasjen ble ikke registrert på gassdeteksjon. Oppstart ble stoppet. Skiftleder kontaktet 2. linje som valgte å proaktivt mønstre. PTIL ble rutinemessig orientert per telefon Lekkasjen ble lokalisert til pakkboks. Trykk i cavity ble blødd av til fakkel, og lekkasjen opphørte.. Ved bekreftet opphør av lekkasje ble det vurdert til ikke å være en beredskapssituasjon. Kl 0013 besluttet 2. linje å demobilisere.

14. mars
Vår Energi
Balder FPSO
Det ble iverksatt manuell nedstengning av produksjon (nivå 1) på Balder FPSO grunnet utslipp av olje fra atmosfærisk vent på fakkeltårn. Etter utløst alarmsignal i Sentralt Kontrollrom (SKR) ble umiddelbare undersøkelsestiltak med påfølgende nedstengning iverksatt. Utslippet gikk til dekk og ble deretter samlet opp. Estimert mengde 30-50 liter. Hendelsen vil bli registrert i synergi og videre undersøkelser iverksettes for å avklare årsaksforhold.