Fant flere regelverksbrudd på Ula – får pålegg om å utbedre feil
Pressemelding
3. desember 2018
Foto: Aker BP
Fant flere regelverksbrudd på Ula – får pålegg om å utbedre feil
Pressemelding
3. desember 2018

Ptil har ført tilsyn med Aker BP for å vurdere hvordan selskapet sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav til styring av storulykkesrisiko, barrierer og vedlikehold på Ula.

Det ble påvist avvik innenfor følgende systemer og områder:

  • Styring av storulykkesrisiko
  • Barrierestyring
  • Organisering, samordning av roller og ansvar
  • System for avviksbehandling
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Identifisering og vedlikehold av barrierer
  • Vedlikehold
  • Gassdeteksjonssystemet
  • Utstyr som ikke er i bruk

På bakgrunn av observasjoner i tilsynet, har Ptil nå varslet følgende pålegg til Aker BP: 

1. Tydeliggjøre roller, ansvar og myndighet knyttet til barrierestyring på Ula.

2. Utarbeide plan for implementering av barrierestyring og håndtering av storulykkesrisiko på Ula. Planene skal inkludere konkrete tiltak, forpliktende frister, ansvarlig enhet for gjennomføring og allokerte ressurser for å:
     a. Etablere og implementere barrierestrategi og oppdaterte ytelsesstandarder.
     b. Etterleve egne krav for å møte HMS-forskriftenes krav til barrierestyring.
     c. Korrigere mangler knyttet til identifisering og oppfølging av barrierer.

3. Gjennomgå selskapets prosesser og praksis for håndtering av avvik og bruk av risikovurderinger for å sikre et helhetlig grunnlag for styring av storulykkesrisiko. Presentere konkrete forbedringstiltak og plan for implementering, inkludert forpliktende frister, ansvarlig enhet for gjennomføring og allokerte ressurser for:
     a. Identifisering, registrering og oppfølging av avvik og kompenserende tiltak.
     b. Bruk, presentasjon, oppdatering og oppfølging av operasjonelle risikoanalyser.

Fristen for å etterkomme pålegget er 1. mars 2019. 

«Rapporten inneholder avvik i tillegg til de som er grunnlaget for varselet om pålegg, og vi har bedt Aker BP innen 11. januar 2019 redegjøre for hvordan disse vil bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av forbedringspunktene som er observert», skriver Ptil.

Du kan lese hele rapporten her!