Høyre: Dette er vår petro-politikk
Glenn Stangeland
12. september 2017
Foto: Norsk olje og gass og Høyre
Høyre: Dette er vår petro-politikk
Glenn Stangeland
12. september 2017

Stortingsvalget nærmer seg. Petro.no vil derfor ta et dypdykk i partienes oljepolitikk. Med utgangspunkt i deres respektive partiprogrammer.

I dag; Tina Bru og Høyre.

– Kan du oppsummere partiets oljepolitikk i én setning?
– Vi vil videreutvikle næringen og beholde rammeverket stabilt slik vi har i dag. 

– Dere er altså fornøyd med industriens posisjon per i dag?
– Næringen peker på to ting de ønsker fra oss politikere; stabil politikk og tilgang til nytt areal. Vi har hatt to offensive konsesjonsrunder i tillegg til TFO og vil fortsette i samme spor. Forutsigbarhet er viktigere enn å presentere et spenstig partiprogram når det kommer til denne delen av politikken. 

– Dere skriver mye om «det grønne skiftet» i partiprogrammet. Hvordan balansere det med en offensiv oljepolitikk?
– Der er det ingen motsetning. Vi vil stimulere til vekst innen fornybar energi og kutt i klimagassutslipp, men samtidig vet vi at vi har behov for fossil energi. Dermed er det ikke logisk å fase ut vår produksjon. Vi må jobbe for å få bort etterspørselen globalt, men det hjelper ikke å starte med å fjerne tilbudet først. 

– Opplever dere at det blir oppfattet som en motsetning? At snakket om et grønt skifte oppfattes som at dere snakker ned oljeindustrien?
– Det opplevde vi mer av i starten av perioden. Men også bransjen selv har forandret seg mye. Oljeprisfallet og Parisavtalen har gjort at industrien har større fokus på dette og også ser forretningsmuligheter i denne utviklingen, for eksempel via bruk av gass i overgangen til fornybar eller utvikling av ny teknologi.

– Dere vil «vurdere skattemessige tiltak og andre ordninger som kan bidra til å øke konkurransen og dermed gi en høyere utnyttelsesgrad av alle lønnsomme ressurser på felt i drift og på nærliggende marginale felt på norsk sokkel». Hvilke ordninger og tiltak?
– Erna Solberg har lovet å fortsette den offensive satsningen på petroleumsforskning, der har vi også brukt mye penger denne perioden. Men la det være klart; dette er ordninger som er under sterkt politisk press, men vi lover å holde trykket oppe. Siden disse midlene er en langsiktig investering, så tar mange til orde for å flytte dem fra petroleum til fornybart. 

– Og skatt? 
– Skal man gjøre endring her, må man gjennom en grundig prosess. Ikke komme med hastetiltak slik de rødgrønne endret friinntekten. Når det er sagt, så opplever vi ikke at dette er et bra tidspunkt for endringer av oljeskatten. Situasjonen er usikker, og næringen har vist at den klarer å ta grep og få kostnadene ned og konkurransekraften opp uten politisk innblanding. Vi opplever heller ikke at det er et voldsomt rop fra bransjen om skattelettelser. Men jeg er åpen for at vi må ha en kontinuerlig dialog om dette med industrien.

– Det var kanskje en del som ventet at dere ville reversere den omtalte skatteskjerpelsen fra de rødgrønne?
– Ja, men det ble ikke i stor grad etterlyst fra næringen selv, og jeg tror ikke de siste årene har vært en god tid for å gjøre endringer i skattesystemet.

– Dere varsler krav til oljeselskapene om å levere planer for økt utvinning. Hvordan skal det foregå i praksis?
– Det vil bli en del av dialogen mellom selskap og myndigheter ved fornyelse av konsesjonene, hvor det vil bli stilt krav om en plan for økt utvinning for å få konsesjon. Vi har allerede høy utvinningsgrad på enkelte felt, men det er åpenbart mer å hente. Vi må ikke komme i en situasjon der det er lønnsomt for selskapene å skumme fløten. 

– Flere store selskaper selger seg ut av norsk sokkel. Hva tenker dere om det?
– Vi opplever at det fortsatt er stor interesse for norsk sokkel og tror det er viktig å beholde leterefusjonsordningen for å sikre at dette fortsetter. Den sørger for høy leteaktivitet i områder der man har andre funn og infrastruktur fra før. TFO bidrar også til dette. 

– Holdning til eierskapet i Statoil?
– Høyre mener eierskapet i Statoil er på et greit nivå. Det viktigste i denne sammenhengen er å sikre  hovedkontor og tilstedeværelse i Norge. 

– Vi må ikke glemme LoVeSe. Man kan jo få inntrykk av at det temaet utgjør det meste av oljepolitikken i Norge….
– Det er utrolig dumt at debatten begrenses til å handle om ja eller nei til olje og ja eller nei til konsekvensutredning og eventuell åpning av områdene du nevner. Det gjør at mange viktige tema aldri blir diskutert. Det er to små partier som vil legge ned næringen. Likevel får dette sette premissene for den offentlige debatten. 

– Når det er sagt, så er LoVeSe viktig. Det er blitt en symbolsak. Men for oss handler det om muligheten til å få tatt i bruk eksisterende infrastruktur og videreutvikling av sokkelen nordover. En utbygging her ville også gjøre det lettere å få lønnsomhet i prosjekter lenger nord. Vi ønsker derfor konsekvensutredning av samtlige tre blokker, Nordland VI og VII og Troms II. Og – vi må ikke glemme, det ligger potensielt enorme verdier her i form av både arbeidsplasser og direkte inntekter til staten. Det trengs om vi skal opprettholde velferdsnivået vårt også i framtiden.

Høyre varsler også større forventninger til lokale ringvirkninger.

– Når det politiske presset mot industrien øker, vil det bli stadig viktigere å sikre aktivitet i hele landet. Det vil være avgjørende for bransjens legitimitet at folk ikke opplever at alle nye arbeidsplasser havner i Stavanger eller Bergen.

– Det var krav og forventninger. Er dere åpne for stimuli også? For eksempel for å løfte ny oljeterminal i nord?
– Det ble jo tatt slike grep ved ilandføringen av Snøhvit på Melkøya, og vi må være villig til å se på sånne ting. God dialog mellom selskaper og myndigheter har fått norsk industri dit den er i dag, og denne dialogen må fortsette.

Les også: Dette er Fremskrittspartiets petro-politikk, intervju med Terje Søviknes.