Pålagt å forbedre arbeidsmiljøet for ISO-ansatte på Mongstad
Glenn Stangeland
5. november 2018
Foto: Equinor
Pålagt å forbedre arbeidsmiljøet for ISO-ansatte på Mongstad
Glenn Stangeland
5. november 2018

I et tilsyn fant Ptil store mangler i Equinor Mongstads system for oppfølging av arbeidsmiljø for ISO-personell.

Equinor Mongstad hadde ikke i tilstrekkelig grad vurdert og fulgt opp faktorer som kunne ha betydning for risiko i deres arbeid på Mongstad, ifølge tilsynet. 

«Det var gjennom kartlegging og hendelsesoppfølging, utført av ISO-entreprenør (Beerenberg), avdekket at ISO-personell opplevde at press på fremdrift gikk på bekostning av HMS og negative funn på rapporteringskultur. Kartleggingen var ikke etterspurt eller fulgt opp av Equinor Mongstad», skriver Ptil i sin rapport.

«Det kom fram gjennom tilsynet at det hadde skjedd en hendelse i mai 2017 hvor overflatebehandlere fra Beerenberg/innleide til Beerenberg ble eksponert for et uforsvarlig arbeidsmiljø. Ved gjennomføring av sandblåsing ble flere arbeidstakere eksponert for kritisk høye temperaturer. Arbeidet pågikk i 7 dager, uten at risikoen ble identifisert og fulgt opp av Equinor Mongstad eller Beerenberg. Equinor Mongstad hadde ikke klassifisert potensialet i hendelsen, men vurdert det faktiske skadetilfellet som en alvorlig temporær arbeidsrelatert sykdom.

Hendelsen skulle vært varslet til Ptil. Dette ble ikke gjort.»

Ptil har nå gitt Equinor følgende pålegg:

  • Systematisk gjennomgå sine systemer for styring av arbeidsmiljørisiko på Equinor Mongstad, slik at det sikres at ISO-personell ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger, og slik at sikkerhetshensyn ivaretas.
  • Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak.

Frist for utarbeidelse av planen settes til 11. januar 2019.