Oljedirektoratets oppdatering av estimatet for uoppdagede ressurser viser at de totale gjenværende ressursene på norsk sokkel kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår framover.

I Oljedirektoratets Ressursrapport 2016 blir direktoratets nye anslag for uoppdagede ressurser på sokkelen lagt fram. Endringene siden ressursrapporten fra 2013, er ubetydelige, til tross for at det er gjort 57 funn i denne perioden.

Oljedirektoratet (OD) anslår at det gjenstår å finne nesten tre milliarder standard kubikkmeter (Sm3) væske og gass på sokkelen. Nesten halvparten av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet, resten fordeler seg likt mellom Nordsjøen og Norskehavet. Det er en liten nedgang i uoppdagede ressurser i Nordsjøen og Norskehavet, men dette oppveies av en økning i Barentshavet.

Krever høy leteaktivitet

Det kreves fortsatt høy leteaktivitet for at de uoppdagede ressursene skal bidra til å opprettholde produksjonen fra om lag 2025, og skape verdier for næringen og for samfunnet i et langsiktig perspektiv.

Leteaktiviteten på norsk sokkel fra 2000 – 2014 har skapt verdier i alle havområder på sokkelen. Dette går fram av en analyse Oljedirektoratet legger frem i ressursrapporten.

Både leteaktiviteten og ressurstilveksten har vært klart størst i Nordsjøen, der Johan Sverdrup er den største bidragsyteren til verdiskapingen.

I Norskehavet og Barentshavet skaper også leteaktiviteten store verdier for samfunnet. Samlet netto kontantstrøm av funnene i perioden er anslått til snaut 2000 milliarder kroner etter fratrekk av letekostnader. Størst er verdien i Nordsjøen, med netto kontantstrøm på om lag 1400 milliarder, mens den i Norskehavet og Barentshavet er til sammen 500 milliarder etter fratrekk av letekostnader.

At det fortsatt gjøres funn etter 50 års leteaktivitet, viser at norsk sokkel er en attraktiv petroleumsprovins, ifølge OD. De siste ti årene har aktiviteten vært stor, med et gjennomsnitt på rundt 40 letebrønner per år. I 2015 ble det påbegynt hele 56 letebrønner, i 2016 venter OD at det blir boret om lag 30 brønner.

Ved utgangen av 2015 var det 53 selskap på sokkelen. Dette er en fordobling siden 2000. De fleste av disse er aktive i letefasen. Nye aktører betyr større mangfold, og mer mangfold innebærer at flere og nye ideer blir testet ut, ifølge OD. Totalt sett bidrar dette til flere funn og økte verdier.

Olje- og gassvirksomheten er nå inne i en periode med lav oljepris og store utfordringer. Ifølge OD er det da viktig å ha et langsiktig perspektiv.

Forrige artikkelBibby Offshore har sikret sin første norske kontrakt
Neste artikkelEMGS må kutte staben med 15 prosent

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR