Modifikasjons- og vedlikeholdsarbeid offshore er dobbelt så farlig om natten sammenliknet med arbeid om dagen. Det viser tall fra Petroleumstilsynet.

Av: Torstein Schjølberg

– Det virker som profittjaget tar helt overhånd. Det er for tiden et voldsomt press på å utføre arbeid om natten, sier leder av Fellesforbundets Petroleumsforum Arild Håvik til Petro.no.

Uttalelsen kom etter at et modifikasjonsarbeid natt til 24. mai på Statfjord A hadde gått galt. Situasjonen førte til evakuering, oljeutslipp og driftsavbrudd i flere døgn.

Det er ikke tilfeldig at regelverket har bestemmelser om at nattarbeid offshore skal begrenses til et minimum. Spesielt gjelder dette innenfor vedlikehold- og modifikasjonsarbeid.

En oversikt for årene 2001-2005 utarbeidet av Petroleumstilsynet viser at hyppigheten av skader på nattskiftet er mer enn dobbelt så høyt som på dagskiftet innen dette arbeidsområdet.

– Vi har ikke foretatt tilsvarende analyser for 2007, sier pressekontakt Ole-Johan Faret i Petroleumstilsynet til Petro.no.

Bildet ser imidlertid ut til å være det samme som før.
– Samlet sett for 2007 har det ikke vært reduksjon i antall alvorlige personskader på natt sammenlignet med tidligere år, sier han.

Begrense til et minimum
Erfaringene rundt nattarbeid ble viet betydelig oppmerksomhet i en egen stortingsmelding i 2006 om helse, miljø og sikkerhet i oljevirksomheten. Meldingen ble vedtatt i statsråd april samme år.

Stortingsmeldingen dokumenterte gjennom erfaringstall i perioden 2001-2005 at nattarbeid bidrar til å øke storulykkesrisiko, fare for personskader og arbeidsbetinget sykdom og miljøforurensning.

«Det er behov for økt fokus på etterlevelsen av regelverkets bestemmelser om å begrense nattarbeid til et minimum på grunn av de dokumenterte negative effekter nattarbeid har på sikkerheten», var en av konklusjonene i meldingen.

Kan påvirke rammevilkårene

Statfjord. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Det er ingen ny kunnskap for oljeindustrien at nattarbeid i seg selv medfører betydelig større risiko.

Operatøren StatoilHydro valgte å gjennomføre et vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på Statfjord A natt til 24. mai. Det er en utbredt oppfatning i bransjen at aktiviteten i utgangspunktet var risikofylt . Det er også tvil om hvorvidt selskapet hadde de nødvendige godkjennelser på plass.

Nattarbeidet ga et utfall som mange i oljebransjen frykter kan påvirke rammevilkårene negativt for alle som opererer på norsk sokkel. Spesielt har betenkelighetene rundt oljeleting og mulig utbygging av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen blitt forsterket som følge av uhellet, ved at frykten for storulykke og miljøkatastrofe på sokkelen har fått ny næring.


Fakta
*
Soria Moria-erklæringen uttrykker en ambisjon om at petroleumsvirksomheten skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet.

*Sentrale årsaker til regjeringens målsettinger er at virksomheten innebærer storulykkesrisiko, fare for personskader og arbeidsbetinget sykdom og miljøforurensning.

*Arbeidsmiljøloven (AML) gjelder også for innretninger på sokkelen, men loven kan ved forskrift helt eller delvis unntas.

*De særskilte nattarbeidsreglene i AML får ikke anvendelse, men i stedet gjelder den såkalte aktivitetsforskriften.

*Aktivitetsforskriften for norsk sokkel sier at arbeidsgiver skal tilrettelegge arbeidet slik at mest mulig utføres på dagtid.

*Bestemmelsen innebærer at nattarbeid begrenses til oppgaver og funksjoner som er nødvendige for å opprettholde forsvarlig virksomhet.

*Alt forebyggende og korrigerende vedlikehold som ikke har til hensikt å gjenopprette HMS-kritiske funksjoner, skal planlegges utført på dagtid. (Petroleumstilsynets fortolkning).

Forrige artikkelNordam finansdirektør i Det norske
Neste artikkelPort Rigmar fikk SUT

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR