Mangelen på nye, store oljefunn på norsk sokkel vekker bekymring. Oljeproduksjonen faller raskere enn antatt, klimautfordringene er komplekse, og bransjens framtidsprognoser er for ambisiøse.

NTB

Dette var deler av budskapet da tallene for sokkelåret 2007 ble lagt fram mandag.
– Norsk sokkel er i endring, og vi er ikke lenger en oljenasjon i vekst. Vi har ikke funnet store felt på ti år og står overfor store utfordringer, slår olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) fast.

Se også: StatoilHydro oppjusterer

Oljeproduksjonen har falt med nesten 30 prosent fra 2000 til 2007, og en av hovedmålsettingene for næringen er å begrense den videre nedgangen – for den kommer.

Fortsatt viktig
Oljeministeren åpnet sitt innlegg med å minne om hvor store verdier petroleumsnæringen skaper direkte og indirekte for det norske samfunnet:
– Sektoren står for 51 prosent av samlet norsk eksport, 36 prosent av statens inntekter og 25 prosent av brutto nasjonalprodukt. Globalt er vi femte største oljeprodusent og tredje største gassprodusent. Men norsk sokkel er i endring, sa Haga.

– Oljedirektoratet er bekymret for det raske fallet i oljeproduksjonen. Vi er nå avhengig av å finne nye brønner og holde trykket oppe i eksisterende brønner. Vi må også utvikle metoder og teknologi for å utvinne de vanskelig tilgjengelige ressursene. Det er de vi har igjen, supplerte oljedirektør Bente Nyland.

Nyland og Haga tegnet mandag et bilde av en oljenasjon som er over gullalderen, og som bør være glad for å ha 2.000 milliarder oljekroner på pensjonskonto.
Fallet i oljeproduksjonen kompenseres langt på vei med vekst i gassproduksjonen, men denne medfører igjen økte utslipp av CO2.

Økte utslipp
Utslippene av CO2 er økt med rundt en firedel siden 2006, og utslippene vil fortsette å øke. Haga lover at målet er å redusere utslippene, men mener samtidig at norsk olje- og gassproduksjon er å foretrekke framfor alternativene:

– Vi har vært underlagt høye CO2-avgifter som har bidratt til at vi har lave utslipp og verdens reneste oljeproduksjon. Energi fra norsk gass på det europeiske markedet vil i stor grad erstatte energi fra kull, en mye mer forurensende energikilde.

Statsråden kan uansett ikke snakke seg bort fra at utslippene i Norge vil øke og at verken CO2-rensing eller elektrifisering på sokkelen er aktuelt.
– Det finnes ingen raske, enkle eller kostnadseffektive løsninger for å redusere utslipp på norsk sokkel, men vi arbeider kontinuerlig med å utvikling, sier Haga.

I løpet av året vil det komme en egen stortingsmelding om petroleumspolitikken, der klimaproblematikken vil bli tatt opp.

Fakta om sokkelåret 2007
* Per 31.12.2007 anslås det at petroleumsressursene på norsk sokkel utgjør 13 milliarder Sm3, hvorav 36 prosent er produsert så langt, mens 26 prosent ennå ikke er funnet.
* Det ble i alt produsert 237,8 standard kubikkmeter (Sm3) salgbare oljeekvivalenter i 2007, en nedgang på rundt 10 prosent siden rekordåret 2004.
* Oljeproduksjonen er redusert 29,4 prosent fra 2000 til 2007.
* I samme tidsrommet har salget av gass økt med 44 prosent.
* Høy oljepris bidrar til økning i aktivitets- og kostnadsnivået.
* Norsk leteaktivitet har økt fra 26 letebrønner i 2006 til 32 letebrønner i 2007, men dette til tross: Bare mindre funn er gjort, tolv i tallet.
* Petroleumssektoren står nå for en firedel av Norges totale utslipp av klimagasser

Forrige artikkelCIA ville verve Olof Palme
Neste artikkelAvklaring om klimaforlik onsdag

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR