Veksten i oljeinvesteringene er over, og for femte kvartalet på rad blir det registrert færre ledige stillinger enn samme periode året før, ifølge NHOs siste kvartalsrapport., Avdelingsdirektør i NHO, Dag Aarnes. (Foto: NHO)

NHO anslår nå en reduksjon i oljeinvesteringene på i overkant av 10 prosent i 2015. Deretter anslås det at de samlede investeringene vil ligge på om lag 200 milliarder i året målt i faste priser – som er høyt i historisk sammen­heng.

– Usikkerheten i anslagene er knyttet til utviklingen i oljeprisen. Med svært lav oljepris kan norsk økonomi bli trukket dypere ned i en lavkonjunktur, sier avdelingsdirektør i NHO, Dag Aarnes.

NHOs medlemsbedrifter venter lavere aktivitet de nærmeste kvartalene. 2015 kan derfor bli et år med den laveste veksten siden finanskrisen. Det gjelder de fleste industribransjer. Mest negativ for 2015 er petroleumsrettede bedrifter.

Investeringslysten uteblir
Næringsinvesteringene i fastlandsøkonomien er fortsatt om lag 20 prosent lavere enn i 2008. Både petroleums- og eksportrettet industri er blitt mer negativ, mens øvrige næringer er noe mer optimistiske når det gjelder investeringer.

2014 blir andre året på rad med vekst i tradisjonell eksport. Veksten er knyttet til svakere krone og omstilling til nye markeder. Til tross for dårlig internasjonal økonomisk utvikling viser tallene for norsk utenrikshandel at fastlandseksporten, regnet i verdi, kan bli så mye som 6 prosent høyere i 2014 enn året før. Fiskeeksporten har økt med opp mot 15 prosent mens de tre øvrige store eksportgruppene metaller, maskiner og kjemiske produkter også økte.

Finanskrisen ser ut til å ha markert et skift i husholdningenes forbruksadferd. Etter finanskrisen er den gjennom­snittlige veksten i privat forbruk om lag halvert. Den viktigste grunnen til husholdningenes økte sparetilbøyelighet er trolig den høye gjeldsbelastningen som følger av boligprisveksten.

– En implikasjon av dette er at den økonomiske veksten i Norge kan forbli lav i flere år, sier Aarnes.

NHOs medlemsbedrifter har nedjustert sine sysselsettingsanslag gjennom året, og antall ledige stillinger gikk ytterligere ned i tredje kvartal, sammen­liknet med året før. Dette er femte kvartalet på rad det blir registrert færre ledige stillinger enn samme periode året før.