Petroleumstilsynet (Ptil) mener de kan dokumentere årsakssammenheng mellom samsoving og antall ulykker og personskader på faste og flyttbare innretninger på norsk sokkel.

Ptil venter nå på svar fra Arbeidsdepartementet.

Gjennom flere år har Ptil sendt spørreskjema ut til petroleumsansatte på norsk sokkel. Og i løpet av årene 2001, 2003, 2005 og 2008 har 29.000 personer svart. Ptil konluderer at det finnes helsemessige forskjeller på de som ofte samsover sammenlignet med de som sjeldent samsover. Her er noen av konklusjonene:

UHELDIG SAMSOVING: Petroleumstilsynet mener
å ha påvist en klar sammenheng mellom
samsoving og ulykker.
(Foto: BJøRN TORE BJøRSVIK)

– De som ofte samsover har oftere sykefravær enn de som sjeldent samsover (27,6 prosent mot 24,4 prosent).

– En større andel mener at siste sykefravær var helt eller delvis forårsaket av arbeidssituasjonen (39,1 prosent mot 27,3 prosent).

– Flere har vært ganske eller svært plaget med hodepine og mage- og tarmproblemer de siste tre måneder (hodepine: 10,7 prosent mot 5,7 prosent, mage- og tarmproblemer: 8,1 prosent mot 4,8 prosent).

– Det er en signifikant større andel som har vært ganske eller svært plaget med psykiske plager som for eksempel angst, depresjon, tristhet og uro i løpet av de siste tre måneder (4,4 prosent mot 2,9 prosent).

– Stor ulykkesrisiko
På bakgrunn av spørreundersøkelsen mener Ptil at uthvilte og opplagte ansatte gjør en bedre og mer effektiv jobb, enn trøtte personer med redusert vurderingsevne. Dårlig oppmerksomhet i arbeidet kan føre til feil og ulykker samt redusert arbeidsinnsats.

– Det er godt dokumentert at det er sammenheng mellom tretthet og søvnmangel og risiko for ulykker, skriver Ptil i et høringsbrev og legger til følgende:

– Feil og unnlatelser ved for eksempel brønnkomplementering eller vedlikehold og reparasjon av sikkerhetskritisk utstyr, innebærer en stor ulykkesrisiko som kan ligge latent i systemet og utløses på et senere tidspunkt.

Ptil hevder også at årsakssammenheng mellom samsoving og ulykker, kan svekke omdømmet til norsk petroleumsindustri ved langsiktig rekruttering til næringen. I tillegg påstår Ptil at samsoving kan føre til interne konflikter mellom arbeidstakere, ledelse og ansatte samt involvering av Ptil.

– Det er rapportertert om høyt konfliktnivå på innretninger hvor grupper er utsatt for stor grad av samsoving, skriver Ptil om det psykososiale arbeidsmiljøet i høringsforslaget.

Ombyggingskostnader
I fjor sendte Ptil forslag til endring av aktivitetsforskriftens paragraf 31, tredje ledd, ut på høring. «Arbeidet skal planlegges slik at mest mulig arbeid blir utført på dagtid, og slik at arbeidstakerne sikres nødvendig restitusjon og hvile, herunder at de får sove uforstyrret og normalt alene», heter det i Ptils forslag til endring.

For å redusere samsoving og nattarbeid foreslår Ptil flere tiltak, deriblant at operatørselskapene planlegger aktiviteter bedre, at innretningene bygges om, innleie av flyttbare innretninger med bedre kapasitet samt nye innretninger med tilstrekkelig kapasitet.

Ifølge Ptil sine kostnadsoverslag, vil ombygging gi en prislapp på alt fra 250.000 til fem millioner kroner per enkeltlugar. I tillegg anslår Ptil at tapt inntekt som følge av oppgradering kan bli seks-sju millioner kroner per lugar.

Arbeidsdepartementet har nå mottatt saken av Ptil, men det er foreløpig uklart når departementet har behandlet saken ferdig.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR