Petroleumstilsynet (Ptil) har avsluttet granskningen av gasslekkasjen på Visund 19. januar 2006 der en metallplate i fakkeldunken kollapset og forårsaket et stort hull i fakkelrøret.

Hendelsen hadde et storulykkespotensial, og er den største gasslekkasjen i prosessområder på norsk sokkel i nyere tid.

Lekkasjen oppstod rett etter at fakling hadde startet som forventet etter en driftsforstyrrelse. Det ble konstatert at fakkelen brant med stor flamme da metallplaten i væskeutskilleren («fakkeldunken») kollapset og forårsaket et hull i fakkelrøret på rundt en halv meter i diameter.

Statoil, som er operatør av Visund, har ifølge Ptil estimert lekkasjeraten til over 900 kg/s. Til sammenlikning klassifiseres hydrokarbonlekkasjer med rate større enn 10 kg/s som den alvorligste kategorien på norsk sokkel. Total mengde gass som har blåst ut gjennom hullet er beregnet til ca 26 tonn.

Hendelsen utviklet seg over en kort periode på to minutter. I de neste ca. 50 minuttene medførte trykkavlastningen at gasslekkasjen fortsatte gjennom hullet i fakkelrøret.

Ved små endringer i hendelsesforløpet kunne lekkasjen ha medført konsekvenser med mulig tap av menneskeliv og av innretning, fastslår Ptil.

Sannsynligheten for antennelse av lekkasjen er ukjent, men lekkasjen oppstod i umiddelbar nærhet av flammetårnet der fakkelen brant i tilnærmet hele hendelsesforløpet. Det ble også observert at strømførende kabler ble ødelagt som et resultat av hendelsen.

Det var 91 personer om bord på innretningen. Mannskapet som ikke hadde beredskapsoppgaver mønstret til livbåter og evakuering av 17 personer med helikopter til Gullfaks A ble gjennomført. Ingen personer kom fysisk til skade.

Sikkerhetsfunksjoner fungerte
Hendelsen medførte ingen personskader eller skader på ytre miljø.

Granskingen viser at alle involverte automatiske sikkerhetsfunksjoner etter at hendelsen inntraff har fungert etter hensikten. Også de beredskapsmessige forhold ble ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Syv avvik avdekket
Petroleumstilsynets gransking har avdekket syv avvik fra regelverkskrav.

To av avvikene var direkte utløsende årsak til at hendelsen inntraff. Disse er knyttet til designfeil i forbindelse med utforming og dimensjonering av utløpsarrangement fra fakkeldunken, og manglende trykksikring av denne.

De øvrige fem avvikene er bakenforliggende årsaker og har bidratt til at designfeil ikke ble avdekket før det var for sent. Både Norsk Hydro som var utbygningsoperatør og driftsoperatør de første årene og Statoil som overtok driften fra 1. januar 2003 har vært involvert i forbindelse med avvikene.

Norsk Hydro var operatør for Visund ved utbyggingen. Produksjonen startet våren 1999. Statoil overtok operatøransvaret 1. januar 2003.

Forrige artikkelGigantisk fusjon mellom Siemens og Nokia
Neste artikkelArbeidere i norsk seismikkselskap bortført i Nigeria

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR