Petroleumstilsynet har i 2014 ført tilsyn med fire selskap som leverer tjenester innen boring og brønn til operatørselskaper gjennom kontraktsfestede avtaler.,Det er operatørselskapet som har det overordnede ansvaret for å se til at regelverket overholdes. Men regelverket sier også at enhver som deltar i virksomheten har ansvar og plikter etter petroleumsregelverket.

Petroleumstilsynet (Ptil) har i løpet av 2014 derfor ført tilsyn gjennom møter med fire selskap som leverer tjenester innenfor boring og brønn til operatørselskaper, gjennom kontraktsfestede avtaler. De fire selskapene er Acona Well Management Services, AGR Petroleum Services AS, Rig Management Norway og Ross Offshore AS.

Hensikten med tilsynet var å få informasjon om kompetanse, kapasitet og organisering av selskapene. Tilsynet omfattet styringssystem og bemanning av enkeltprosjekter, med fokus på ivaretakelse av HMS-relaterte funksjoner ved gjennomføring av boreaktiviteter.

Tilsynet viste at selskapene gjennomgående har etablert selvstendige styringssystemer i henhold til krav i regelverket og relevante standarder for omfanget av sine aktiviteter.

Tilsynet fokuserte blant annet på om det var etablert systemer for oppfølging av personellkvalifikasjoner og oppfølging av hendelser. Enkelte av selskapene hadde ikke utviklet sine systemer til å omfatte den videre oppfølgingen av hendelser, men støttet seg i stedet til boreentreprenørens og operatørselskapets systemer for erfaringsoverføring ved alvorlige hendelser.

Ifølge tilsynsrapporten var det et fellestrekk at konsulentselskapene bare i begrenset grad deltar i operatørs revisjons- og verifikasjonsaktiviteter i planleggingsprosessen.

I forbindelse med beredskapsplaner for en langvarig, alvorlig brønnkontrollhendelse eller utblåsing, var det et fellestrekk at selskapene ikke hadde vurdert sin egen robusthet med hensyn til å kunne bistå operatøren med organisering, tiltak og kompetanse for å håndtere den aktuelle situasjonen, ifølge rapporten.

Disse forholdene er per i dag ikke uttrykt som krav i regelverket, og det ble dermed ikke påvist avvik eller forbedringspunkter gjennom dette tilsynet, ifølge Ptil.

Forrige artikkelRiggjobb sørger for julestemning hos Westcon
Neste artikkelHval under subsea jobb

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR