I forbindelsen med en brønnvask i ferdigstilling av en boreoperasjon på Visund oppsto det den 16. mars 2016 en brønnkontrollhendelse med innstrømning fra reservoar (brønnspark). Statoil antok i forkant av hendelsen at barrierer i form av blant annet sementert 7″ liner var verifisert. Kort tid etter at vaskeprosessen var fullført og brønnen var fylt med sjøvann, ble borestrengen heist opp og det ble observert volumøkning. Brønnen ble stengt inne med ventil i BOP. Det ble observert trykk i brønnen som til slutt stabiliserte seg på 84 bar. Kilde: Ptil.no

I forberedelsen til å drepe brønnen ble det oppdaget at begge Kelly-cock ventilene under Top-drive hadde forkilt seg, den ene i stengt posisjon og tillot dermed ikke bruk av normale drepeprosedyrer. Alternative drepemetoder ble vurdert samtidig som man forsøkte å operere ventilene.

Evakuering av personell

HRS, politiet og Ptil ble varslet om brønnsparket og problemene med å drepe brønnen.
Den 17.03.2016, kl. 07:00 avholdt plattformsjef et nytt informasjonsmøte til personell om bord, der det ble informert om at trykket i ringrom i løpet av natten hadde økt til 84 bar, og at beredskapsledelsen hadde besluttet å demobilisere alt ikke-essensielt personell. Kl.08:00 samme dag startet derfor forflytting av ikke-essensielt personell fra Visund til Florø med 3 helikoptre. Personell i beredskapsledelsen og brønnsikringslag, samt essensielt personell fra serviceselskaper, ble igjen om bord(til sammen 70personer).

Hele rapporten kan du lese her: Rapport av granskning av brønnkontrollhendelse på Visund A

Artikkelen fortsetter under bildet

(Illustrasjonsfoto: CHC Helikopterservice)
(Illustrasjonsfoto: CHC Helikopterservice)

Kritisk situasjon

Situasjon med innstrømning i brønnen, som ikke kunne håndteres med standard brønnkontrollprosedyrer på grunn av forkilteKelly-cock ventiler, ble vurdert som kritisk.
Prosessanlegget ble trykkavlastet og produksjonen stengt ned. Beredskapsledelsen og brønnsikringslag om bord mobiliserte i løpet av kvelden, 16.3.2016. Statoil, med assistanse av Odfjell Drilling, mobiliserte et brønnkontrollteam,Well Control Response Team,på landtil støtte for operasjonene på Visund, dette iht etablert prosedyre. Leverandør av Kelly-cockventilene ble kontaktet og forespurt om prosedyre for å kunne operere de forkilteKelly-cockventilene. Tungtoljebasert boreslam som var overført til båt tidligere i operasjonen ble tatt om bord igjen for å kunne sirkuleres inn i brønnen som drepeslam. For å kunne sirkulere inn drepeslammet måtte den hydrauliske Kelly-cockventilen i top-drive åpnes. Det var ikke mulig å få åpnet denne ventilen og sirkulasjon var ikke mulig.

Normalisering

Brønnen ble drept med oljebasert borevæske med egenvekt 1,54 sg. I løpet av drepeoperasjonen ble ca. 1.4 m3 olje sirkulert ut via mud-gass separator. Primærbarrierenvar reetablert med tung væskesøyle i brønnen og BOP ble åpnet ca. kl 20:15 den 18.03

Faktisk konsekvens
Anlegget ble trykkavlastet og produksjonen på Visund ble stengt ned. Det ble ikke registrert skade på personell, materiell eller utslipp til det ytre miljø som følge av innstrømningen i brønnen.

Potensiell konsekvens
Det som gjør denne hendelsen spesiell er at normale brønnkontrollmetoder for å drepe brønnen ble forhindret av en forkilt ventil under Top-drive, samt at en opprinnelig hadde en antatt verifisert barriere i form av bekreftet Inflow-test. Ved ubetydelig endrede omstendigheter hadde brønnsparket potensielt kunne ført til en komplisert og langvarig drepeoperasjon med mulighet for en eskalering av risiko.

Avvik
Granskingen har identifisert avvik knyttet til utforming av brønnbarrierer, verifisering av brønnbarrierer, klassifisering av sikkerhetskritisk utstyr, vedlikeholdsprogram for Kelly-cock ventiler og konfigurasjon av havbunns-BOP.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til brønnbarrierer, risikoregisteret i DOP-dokumenter og trening og øvelser.

Statoil har fått frist til 18.8.2016 for å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.

Visundfeltet
Olje- og gassfeltet Visund, i blokk 34/8 og 34/7, ligger 22 kilometer nordøst for Gullfaksfeltet i Tampen-området. Oljeproduksjonen startet i 1999 og gassproduksjonen i 2005. Feltet er bygget ut med den halvt nedsenkbar bore-, prosesserings- og boligplattformen (FPDU) Visund A, på et vanndyp varierende fra 270 – 380 meter i vest-skråningen av Norskerenna. Senere er feltet bygget ut med ytterligere brønner fra brønnrammer på havbunnen, henholdsvis kalt Visund Sør og Visund Nord. Brønnene på hovedfeltet og brønnene fra Visund Nord er knyttet til Visund A plattformen med fleksible stigerør. Statoil er operatør for Visund.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelKarsten Moholt sikrer seg kontrakt med Det norske oljeselskap
Neste artikkelIngen regelverksbrudd for «Maersk Gallant»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR