En partssammensatt arbeidsgruppe har drøftet HMS-tilstanden og – utviklingen i norsk petroleumsvirksomhet.

Arbeids- og sosialdepartementet inviterte i november 2016 berørte parter og myndigheter til en arbeidsgruppe for en felles vurdering og drøfting av HMS-tilstanden og – utviklingen i norsk petroleumsvirksomhet. 

Rapporten vil inngå som grunnlag for en ny stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

På bakgrunn av drøftingene i gruppen, har arbeidsgruppen følgende overordnede konklusjoner:

  • Det er et høyt nivå på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet. Samtidig har det de siste årene vært sikkerhetsmessige utfordringer og alvorlige situasjoner.
  • Regimet for oppfølging av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet er i hovedtrekk velfungerende og bør videreføres. En god bruk av handlingsrommet i regimet forutsetter imidlertid at de tre partene har gjensidig tillit og respekt for hverandres roller og ansvar. Dette krever at selskapene følger opp sitt ansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhetsnivået. Petroleumstilsynet må være et sterkt og tydelig tilsyn. To- og trepartssamarbeidet er en viktig bærebjelke i regimet, og må styrkes og videreutvikles.
  • Innretning på regelverket, med i hovedsak funksjonelle krav i kombinasjon med bruk av standarder er ønskelig på bakgrunn av at næringen er i rask utvikling og at selskapene har behov for å ta i bruk den til enhver tid best egnede teknologien. Hovedinnretningen på regelverket er robust og bør videreføres.
  • Kontinuerlig forbedring av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er en forutsetning og et felles mål i petroleumsvirksomheten. For å sikre effektiv drift og kontinuerlig forbedring må næringen og myndighetene hele tiden strekke seg etter, lære av og ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi.
  • RNNP utgjør det viktigste grunnlaget for felles virkelighetsforståelse av og kommunikasjon om risikonivået i petroleumsvirksomheten. Partene i næringen må fortsatt støtte opp om arbeidet med og videreutvikling av RNNP.

Gruppen har hatt følgende sammensetning:

Ole Andreas Engen, professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger (leder)
Aud Nistov, fagsjef, Norsk olje og gass
Øystein Arvid Håland, direktør for sikkerhet og bærekraft, Statoil (Norsk olje og gass)
Øystein Joranger; advokat og spesialrådgiver, Norsk olje og gass
Martin Borthne, direktør for drift og prosjekter, Total E&P Norge (Norsk olje og gass)
Håkon Aasen Bjerkeli, forbundssekretær, Industri Energi
Cecilie Sjåland, yrkeshygieniker, LO
Roy Erling Furre, 2. nestleder, SAFE
Morten Kveim, avdelingsleder, Norsk Sjøoffiserforbund (DSO)
Terje Herland, tillitsvalgt, Statoil (Lederne)
Øyvind Jonassen, fagsjef offshore sikkerhet, Norges Rederiforbund
Ellen Grete Andersen, Senior Vice President HSSE, Kværner (Norsk Industri)
Ingar Lindheim, SHE & Q manager ExxonMobil (Norsk Industri)
Trude Skogesal, visepresident, NITO
Peter Sabel, tillitsvalgt, Statoil (Tekna)
Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår, Petroleumstilsynet

Forrige artikkelHun blir ny sjef i Wellesley Petroleum
Neste artikkelSonga Enabler tar to måneders intervensjon på Skarv

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR