Oppdaget under tilsyn av Petroleumstilsynet.

Petroleumstilsynet gjennomførte 31. august til 17. september 2015 tilsyn med Statoil sitt arbeid innen barrierestyring i utbyggingsprosjektet for Gina Krog. Det ble ikke funnet regelverksbrudd, men fem forbedringspunkt.

Gina Krog er lokalisert 250 kilometer vest for Stavanger og 30 kilometer nordvest for Sleipner A-innretningen. Utbyggingsløsningen er en ny stålplattform og et lagerskip for olje med kapasitet på 850.000 fat. Feltet ble påvist i 1974.

Målet med tilsynet var å følge opp at Statoil i samarbeid med DSME og andre involverte etterlever regelverkets krav til risiko- og barrierestyring i et livsløpsperspektiv.

Ingen avvik

Det ble ikke funnet noen avvik, eller regelverksbrudd, men fem forbedreingspunkt knyttet til risikomatriser, ALARP (As Low As Reasonably Practicable), system og prosess for styring av barrierer, sårbarhetsanalyse og områdeklassifisering og tennkildekontroll:

Ifølge tilsynsrapporten var det mangelfull metodikk for å sikre at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet er allsidig og tilstrekkelig belyst ved bruken av PIMS risikomatriser.

– Statoil presenterte bruk av PIMS risikomatriser. Det er et faglig anerkjent prinsipp ved bruk av risikomatriser at konsekvensen av en hendelse vurderes før man vurderer sannsynlighetene. Det var ingen automatikk eller veiledning i Statoils systemer som sikrer at denne rekkefølgen alltid benyttes i PIMS, skriver Ptil i rapporten.

Det var også mangelfull metodikk for reduksjon av risiko så langt det er mulig.

– Vi observerer at Statoils GL0139 har en sone «nedenfor ALARP.» En slik sone er verken i henhold til regelverket eller risikofaget, og kan bidra til at beslutninger tas på sviktende grunnlag, skriver Ptil i tilsynsrapporten.

«Det framstår som at Statoil er klar over denne utfordringen, ved at Statoil i GL0139 skriver at det normalt ikke defineres noen sone nedenfor ALARP. Videre framstod det som at Gina Krog-prosjektet ikke forholdt seg til noen sone nedenfor ALARP. Den påpekte uklarheten i styrende dokument GL0139 innebærer en risiko for feil anvendelse av regelverkets prinsipper for risikoreduksjon,» heter det i rapporten.

Det var også mangler ved system og prosess for styring av barrierer.

– Gina Krog-prosjektets intensjoner for barrierestyring er basert på de generelle krav i selskapets styrende dokument TR1055, skriver Ptil i rapporten.

I sikkerhetsstrategien er det beskrevet innledningsvis hvordan den oppjekkbare riggen er inkludert i strategien. Risikoanalysen (TRA), beskriver at den er basert på fasen med kombinert boring og produksjon. Det vil også bli gjort risikoanalyser av oppkoblingsfasen (Hook-Up).

– Det kan se ut som om sikkerhetsstrategien verken dekker oppkoblingsfasen eller den fremtidig strømforsyning fra land, skriver Ptil.

Det var også mangler med sårbarhetsanalysen.

Sårbarhetsanalysen for nødsystemene (ESSA) er oppdatert etter Ptils barrieretilsyn i 2014. Det ble den gang påpekt mangler ved denne analysen.

– Sårbarhetsanalysen dekker flere ulykkeshendelser, men inkluderer ikke en større uantent hydrokarbonlekkasje. Sikkerhetsstrategien for Gina Krog beskriver i kapittel 7.1.1 de risikoforhold som er inkludert i risikoanalysen (TRA). Det er i denne inkludert spredning av uantent gass. Vi har i tilsynsaktiviteten ikke fått tilstrekkelig begrunnelse på hvorfor sårbarhetsanalysen ikke inkluderer uantent større hydrokarbonlekkasje. Sårbarhetsanalysen inkluderer dermed ikke avhengigheter og effekter av eventuelle feil i tilknyttede systemer dersom en stor HC-lekkasje skulle skje, skriver Ptil.

Ifølge Ptil er ytre miljøkonsekvenser ikke inkludert i sårbarhetsanalysen.

Det var også mangelfull kartlegging av potensielle oljetåke/-spray utslipp, såkalte «flammable mists» – lekkasjer og vurderinger av beskyttelsestiltak for å redusere faren for antennelse.

Statoil har fått frist av Ptil til 7. desember for å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Her installeres 17.000-tonnsunderstellet på Gina Krog i Nordsjøen:

(Video: Statoil)

Les også: Selger 15 prosent av Gina Krog for NOK 1,4 milliarder

Forrige artikkelNytt konsortium for økt kunnskap om Barentshavet
Neste artikkelJohan Sverdrup-kontrakt til GMC

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR