Den nordnorske leverandørindustrien hadde leveranser til petroleumssektoren for totalt NOK 4,52 mrd. i 2012., (Illustrasjon: Levert-rapporten 2012/Kunnskapsparken Bodø)

Det er en økning på 20,5 prosent sammenlignet med 2011, og er den høyeste omsetningen som er registrert de fire årene Levert-undersøkelsen har vært gjennomført. Det skriver Kunnskapsparken Bodø og Statoil i en melding i forbindelse med Levert-rapporten for 2012.

Til tross for den betydelige veksten, er antallet leverandørbedrifter tilnærmet uendret fra 2011. Av de 212 bedriftene som oppga at de hadde leveranser i 2012, var 105 i Nordland, 39 i Troms og 68 i Finnmark.

Vekst i Nordland og Troms
I verdi kom 53,6 prosent av leveransene fra bedrifter i Nordland, mens 30,1 prosent kom fra bedrifter i Finnmark. Troms hadde 16,3 prosent av leveransene.
Selv om leveransene fra Troms fremdeles utgjør en liten andel av totale leveranser fra landsdelen, har de hatt en vekst på 50,8 prosent sammenlignet med forrige undersøkelse.

Det er også betydelig vekst i leveransene fra Nordland, med 32,2 prosent. Trenden fra de tre foregående undersøkelsene fortsetter for Finnmark, som har fall i leveransene på fem prosent.

– Rekordomsetning for den nordnorske leverandørindustrien er et gjennombrudd for landsdelen, sier Hans Jakob Hegge, områdedirektør for Statoils Drift Nord.

– Vi står foran en spennende utvikling i nord. Industrien har gjort betydelige funn, og vi har flere store prosjekter under utvikling. Nordnorsk leverandørindustri demonstrerer at de er konkurransedyktige, og helt sentrale i veksten for landsdelen.

Kompetansearbeidsplasser
Leveransene fra Nord-Norge ble utført av 2.400 årsverk, en økning på 18 prosent fra 2011. 38,8 prosent av disse årsverkene ble utført av personer med høyere utdanning. 53,4 prosent ble utført av personer med videregående opplæring, mens 7,8 var utført av ufaglært arbeidskraft.

– Levert-rapporten viser at nordnorsk leverandørindustri har økt kompetansen innen olje og gass, og tilfører kompetanse til regionen. 365 nye årsverk har blitt etablert i nordnorsk leverandørindustri som følge av leveranser til oljeindustrien. Det er imponerende, sier Hegge.

– Til tross for hard konkurranse om arbeidskraft, og da spesielt ingeniører, har andelen årsverk med høyere utdanning forbundet med leveransene økt. Samtidig ser vi at stadig flere bedrifter satser på intern kompetanseheving for å nå kravene petroleumsnæringen stiller til sine leverandører, forteller Carl Erik Nyvold i Kunnskapsparken Bodø, som sammen med Tom Steffensen har vært ansvarlig for undersøkelsen. 


Venter vekst på én milliard
Tyngdepunktet for petroleumsaktiviteten i Norge flyttes stadig nordover, noe som medfører økte markedsmuligheter for leverandørindustrien i Nord-Norge. Aldri har aktiviteten innen petroleumssektoren i landsdelen vært større.

Går det som bedriftene forventer, vil 2013 bli nok et rekordår for den nordnorske leverandørindustrien. 88 prosent av bedriftene venter uendret eller økt aktivitet mot petroleumssektoren. Samlet venter leverandørindustrien en vekst i leveransene på nesten én mrd. kroner.

– Det er stor optimisme og høy aktivitet i Finnmark, og det er her vi forventer den største veksten for inneværende år. De positive utsiktene forklares med økt aktivitet hos flere av de store etablerte selskapene, nyetableringer, samt forberedelser til produksjon på Goliat, sier Nyvold.

– I Troms er det ventet økt aktivitet knyttet til rederiene og de nasjonale engineeringselskapene, mens det i Nordland er de eksportrettede industrikonsernene som er drivere for den ventede veksten, sier avslutter han.