Norske industriledere melder om en produksjonsnedgang i fjerde kvartal 2016, fremdeles drevet av leverandører til olje- og gassektoren, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Men den generelle bedømmelsen for første kvartal av 2017 er positiv blant de fleste industrilederne.

Nedgang

Konjunkturbarometeret for fjerde kvartal 2016 viser en nedgang i samlet industriproduksjon sammenlignet med tredje kvartal 2016.

Denne nedgangen kommer spesielt fra produsenter av investeringsvarer som opplevde en ytterligere nedgang i sin produksjon. Den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassektoren bidrar fremdeles til denne utviklingen og rammer særlig næringene:

  • Maskinindustri
  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Maskinreparasjon og -installasjon

Lavere produksjon innenfor investeringsvarer medfører at den samlede industriproduksjonen viser en nedgang, noe som har vært tilfellet for hvert kvartal gjennom 2016.

Den samlede sysselsettingen gikk ned i fjerde kvartal 2016, med en nedgang innenfor alle de tre varetypene i industrien. Innenfor investeringsvarer er fallet spesielt merkbart, hvor produsentene er særlig rammet av den reduserte investeringsaktiviteten i olje- og gassektoren.

Redusert ordretilgang og ordrebeholdning

Den samlede ordrebeholdningen gikk ned i 4. kvartal, samtidig som det var nedgang i ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet.

Samlet sett gikk prisene noe ned i eksportmarkedet, mens de var tilnærmet uendret i hjemmemarkedet. Styrkingen av norske kroner mot viktige handelspartneres valuta i fjerde kvartal kan bidra til å forklare prisnedgangen i eksportmarkedet for enkelte næringer.

Positive forventninger til første kvartal 2017

De generelle bedømmelsene av utsiktene for første kvartal 2017 er totalt sett positive. Industrilederne melder likevel om at vedtatte investeringsplaner nedjusteres noe, og det ventes et videre fall i sysselsettingen, ifølge SSB.

Ordretilgangen fra både hjemmemarkedet og eksportmarkedet ventes å øke. Den samlede ordrebeholdning antas også å gå noe opp.

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var i fjerde kvartal 2016 på -0,4 (sesongjusterte nettotall) og har gått opp fra -5,1 i foregående kvartal. Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle.

Kapasitetsutnyttingsgraden gikk ned

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien har gått litt ned og beregnes til 76,7 prosent ved utgangen av fjerde kvartal, mot 77,1 i tredje kvartal.

Det er investeringsvarer som trekker indikatoren ned, der næringene maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer har de laveste kapasitetsutnyttingsgradene som er registrert for disse næringene siden målingene startet i 1990.

 

Forrige artikkelFlere rigger i drift
Neste artikkelFår bore Edvard Grieg-brønn

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR