Etter påtrykk fra Olje- og energidepartementet, ble Statoil og Aker BP enige om å utrede to mulige utbyggingsløsninger for å få bygget ut sine mange funn i området nord for Alvheim i Nordsjøen.

Selskapene har varslet konseptvalg i februar 2018.

Over 400 millioner fat
Men ifølge industrikilder kjemper begge selskapene fortsatt hardt for «sin løsning».

Aker BP er operatør for funnene Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Frøy og Fulla i det såkalte NOA-området (North of Alvheim), mens Statoil har betydelige volumer i sine Krafla- og Askja-funn.

Ifølge Oljedirektoratets faktasider dreier det seg om ressurser på rundt 400 millioner fat. I tillegg påpeker begge oljeselskapene potensial for flere funn i samme nabolag.

Dette er alternativene
Mens Aker BP ønsker å plassere en større felles prosesseringsplattform i området mellom Krafla/Askja og NOA, vil Statoil helst plassere ubemannede prosessplattformer på begge feltene, alternativt en annen «lav-CAPEX-løsning på NOA».

«For begge konseptene skal andre forekomster, som Rind, Frigg, Odin og Nord-Øst Frigg, samt letepotensialet i området vurderes, og det skal beskrives hvordan konseptene kan ta høyde for utviklingen av disse», skrev Aker BP og Statoil i sommer i et felles brev til Olje- og energidepartementet .

Ulik grad av samordning
Myndighetene gjorde det tidlig klart at man forventer en samordning når området skal bygges ut.

Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til.

«Statoil og Aker BP har i møtene med departementet presentert ulike, mulige utbyggingsløsninger for ressursene i ovenfor nevnte område. Alle løsningene innebærer samordning, men de avviker i hva som er hensiktsmessig omfang av samordningen», skriver OED i et brev til selskapene.

«Det er avgjørende for god ressursforvaltning og høy verdiskapning fra dette området at de beslutninger som tas i de ulike rettighetshavergruppene ikke tas i vakuum, men ses i et mer helhetlig perspektiv slik at de er rasjonelle også i et langsiktig sokkelperspektiv.»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR