StatoilHydro bekrefter overfor Petro.no at selskapet følger OLFs utspill i regelverksaken. Ansatte i selskapet går nå kraftig ut mot ledelsen, og krever at sentrale myndigheter kommer på banen.

Av: Torstein Schjølberg

Nattarbeid offshore

De særskilte nattarbeids-reglene i Arbeidsmiljøloven
får ikke anvendelse på sokkelen.

I stedet gjelder den såkalte aktivitetsforskriften.
Aktivitetsforskriftens §31 sier at arbeidsgiver skal tilrettelegge arbeidet slik at mest mulig utføres på dagtid.

Ifølge veiledningen til forskriften innebærer bestemmelsen at nattarbeid begrenses til oppgaver
og funksjoner som er nødvendige for å opprettholde forsvarlig virksomhet.

Petroleumstilsynets
fortolkning er at slike oppgaver og funksjoner kan være aktiviteter som er nødvendige for å opprettholde produksjonen og aktiviteter direkte knyttet
til bore- og brønnoperasjoner, eller vedlikeholdsaktiviteter
som er nødvendig for å
gjenopprette barrierer.

Petroleumstilsynet kan gi unntak, med hjemmel i Rammeforskriften §59.

Det kan søkes om unntak for en enkelt aktivitet, eller i forbindelse med prosjekter som omfatter flere aktiviteter.
Før en aktivitet under unntaksordningen kan iverksettes, må følgende foreligge:

*En begrunnelse for at arbeidet må utføres på natt.

*En vurdering av risikoen forbundet med arbeidet
både i forhold til storulykkesrisiko og i forhold
til den enkelte arbeidstakers sikkerhet og helse.

*En beskrivelse av kompenserende
tiltak.

*En uttalelse fra representanter for
alle berørte arbeidstakere.

For prosjekt som omfatter flere aktiviteter, gis unntak etter nærmere angitt vilkår. I
disse vilkårene ligger en beskrevet framgangsmåte
som tilsvarer de fire punktene
som nevnt ovenfor, og må skje innenfor rammen av konsekvensvurderingen og
kompenserende tiltak som ble framlagt i forbindelse med søknaden om unntak.

Operatørselskapenes utspill mot regelverket og Petroleumstilsynets fortolkninger har vært framført i regi av OLF. Det er imidlertid en klar oppfatning i bransjen at StatoilHydro har en framtredende rolle i utspillet.

StatoilHydros sjef for norsk sokkel, Tore Torvund er styreleder i OLF. Han har ifølge flere kilder Petro.no har vært i kontakt med, gitt klart uttrykk for at selskapet vil utfordre regelverket på sokkelen.

Informasjonsjef Christine Wigand i StatoilHydro bekrefter overfor Petro.no at selskapet følger OLF i hvordan selskapet håndterer spørsmålet om søknad til Petroleumstilsynet om tillatelse til nattarbeid offshore. Selskapet forholder seg til teksten i selve forskriften.

Følger OLF
– StatoilHydro følger industriens praksis, jmf. OLF, og søker om tillatelse til nattarbeid når dette er nødvendig. Nattarbeid blir forøvrig gjennomført etter avtale mellom plattformledelse, verneapparat og underleverandører, sier Wigand til Petro.no.

– Dere bestemmer altså selv når det er nødvendig søke? Er det den enkelte plattformsjef som avgjør dette, eller er det fra konsernnivå sendt ut en instruks til de det måtte gjelde som klargjør når det er «nødvendig» å søke?

– Det er aktivitetsforskriften som bestemmer når det er nødvendig å søke. Det er ikke sendt ut noen instrukser. Vi følger som sagt forskriften, og når behovet for nattarbeid oppstår, blir dette tatt opp på områdedirektørs nivå. Det er altså ikke slik at den enkelte plattformsledelse som avgjør dette, sier hun.

Den relevante paragrafen i Aktivitetsforskriften som StatoilHydro mener bestemmer hvorvidt det er nødvendig å søke om nattarbeid er §31. Den sier som følger:

«Arbeidet skal planlegges slik at mest mulig arbeid blir utført på dagtid, og slik at arbeidstakerne sikres nødvendig restitusjon og hvile.»

Ettersom paragrafen er svært generell har myndighetene fulgt opp med veiledning og fortolkninger. Det er nettopp disse StatoilHydro og OLF har en svevende holdning til, noe som har fått både Petroleumstilsynet, og nå egne ansatte til å reagere.

– Kraftig provosert
StatoilHydros Arne Steinar Strand er provosert over sitt eget selskaps oppførsel. Han er HMS-ansvarlig i sokkelforeningen i Industri Energi.
– Jeg blir kraftig provosert over at selskapet utfordrer regelverket, og ikke søker om unntak når regelverket slår fast at det skal søkes.

– Det er uhørt og utidig at selskapet neglisjerer Petroleumstilsynets fortolkninger. Petroleumstilsynet er de beste til å fortolke regelverket. Jeg er mildest tatt drittlei av det StatoilHydros ledelse holder på med i denne sammenheng, sier Strand.

Han mener myndighetene sentralt må gripe inn.
– Er det et selskap på sokkelen som skulle fulgt regelverket, er det vel nettopp StatoilHydro. Selskapet står for 80 prosent av aktiviteten, og staten er storeier. Det er på tide de aktuelle departementene engasjerer seg i saken, og får satt et behørig punktum for provokasjonene mot Petroleumstilsynet og regelverket på sokkelen, sier Strand.

Statfjord A og Visund
Natt til 24. mai utførte StatoilHydro en risikabel arbeidsoperasjon ombord på Statfjord A. Operasjonen var planlagt som nattarbeid. Arbeidet gikk galt, og førte til evakuering av personell, utslipp til sjø og driftsstans i fire dager.

Ut fra holdningen i StatoilHydro som Petro.no ovenfor har avdekket, fant selskapet det altså ikke nødvendig å søke Petroleumstilsynet om tillatelse til å utføre nattarbeidet. Den forklaringen framkom imidlertid ikke fra selskapet i dagene etter at hendelsen hadde skjedd.

StatoilHydro motsatte seg i juni å søke myndighetene om tillatelse for såkalt hot bedding på Visund slik regelverket tilsier. Det var først etter krav fra Industri Energi og pålegg fra Petroleumstilsynet at selskapet til slutt bøyde unna, og søkte om tillatelse.

Selskapet fikk etter rask behandling i Petroleumstilsynet tillatelsen det hadde søkt om.

Men Petroleumstilsynet var ikke fornøyd med StatoilHydros saksbehandling.

«Vår erfaring etter saksbehandling av søknad for Visund er at StatoilHydros demonstrasjon av at arbeidsomfang og varighet av revisjonsstansen er grundig vurdert med henblikk på å redusere nattarbeid til et minimum, er mangelfull. Dette basert på den dokumentasjon vi hadde tilgjengelig for vår saksbehandling», skriver Petroleumstilsynet blant annet i sin oppsummering av saken.

Se også:
Operatørselskapene blåser i Petroleumstilsynet

Full skjæring mellom Ptil og OLF

Forrige artikkelUSA og Sverige samarbeider om ny hybridbil
Neste artikkelCentrica øker kraftig på sokkelen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR