Samme dag som Arbeids- og sosialdepartementet fikk i hende en rapport som langt på vei friskmelder sikkerheten i oljeindustrien, ble det også offentliggjort en annen rapport, én som fikk betydelig mindre oppmerksomhet. 

Petroleumstilsynet har gjennomført en møteserie med Baker Hughes, Archer, Halliburton, GE Oil & Gas og Schlumberger, og konklusjonen er klar:

Bore- og brønnselskapene på norsk sokkel opplever at tøffere krav fra kundene og økt fokus på KPI-er er en utfordring for sikkerheten.

«Økt press fra operatørene om å redusere bemanningen offshore» og «tøffere diskusjoner om hvem som har skyld i nedetid og dermed tapte inntekter» var blant problemene som ble identifisert.

Her er noen av funnene fra tilsynet:

Organisering, kompetanse og kapasitet

 • Selskapene hadde opplevd store personellendringer grunnet redusert aktivitet. Det ble sagt at de opplevde et økende press fra operatører for å redusere bemanning offshore.
 • Operatørene ønsker erfarent seniorpersonell ute og det gjør det vanskelig å få til opplæring av nytt personell.
 • Det er utfordrende å ivareta kompetanse på rigger som legges i opplag og deretter skalbemannes.
 • Ansiennitetsprinsippet har ført til at det er en økning av gjennomsnittsalderen på personell offshore. Personell har i tillegg gått over til stillinger de ikke har hatt på lang tid og møter til dels teknologi de ikke er godt kjent med.

KPI/incentiver

 • Det ble sagt at operatørselskapene har en strengere og tettere oppfølging av effektivitets KPI-er enn tidligere. KPI-ene oppleves nå i større grad å være knyttet til økonomisk kompensasjon/sanksjoner.
 • Entreprenørene sa blant annet at det nå var langt tøffere diskusjoner om hvem som hadde skyld i eventuell nedetid, og dermed skulle dekke kostnadene. De sa at slike kostnader nå i større grad ble skjøvet over på entreprenørene. Det er betydelige forskjeller på operatørselskapene når det gjelder dette.
 • Entreprenørene oppga at det er hendelser som har skjedd pga at man ikke har tatt seg tid til å dobbeltsjekke utstyr eller operasjonelle forhold, og at dette enkelte ganger har ført til lang nedetid i stedet for korte stopp.
 • Økt fokus på KPI-er og nedetid ble av enkelte selskaper presentert som uheldig. Det kan føre til stress for utførende personell og økt risiko for feilhandlinger/redusert oppmerksomhet på sikkerhetskritiske operasjoner. Det ble også sagt at økt press på fremdrift kunne føre til at en kjører utstyret hardere, med tilhørende økt risiko for utstyrsfeil og påfølgende nedetid.
 • Aktuelt utstyr samt personell blir oftere mobilisert tettere opp til operasjonsstart.
 • Entreprenørene sa at de opplevde å ha mindre tid til forberedelse offshore før oppstart. Dette kan igjen føre til at utsjekk av backup-utstyret ikke blir foretatt i forkant av operasjonen, men må gjøres på nedetid dersom primærutstyr har feilet.
 • Alle entreprenørene understreket at de selv forsøkte å skjerme sitt personell offshore mot for høyt press på fremdrift/unngå nedetid. Det ble også lagt stor vekt på å formidle til offshorepersonell at de hadde lov og plikt til å stanse arbeid hvor man følte seg usikker.

Involvering/deltakelse

 • Det er til dels store forskjeller med hensyn til hvordan og hvor mye entreprenørene blir involvert i planleggingsfasen på land. Deltakelsen varierer i relativt stor grad ut fra hvilken operatør og lisens som har ansvaret for aktiviteten.
 • Enkelte selskaper oppga at de grunnet kostnadskutt nå har mindre personell plassert hos operatør enn tidligere. Dette svekker dialog og involvering i risikoidentifikasjonsprosessen noe.
 • Der hvor selskapet leverer flere tjenester (integrerte team) til operatør oppga flere entreprenører at involvering og ansvar blir sterkere. 
 • Det ble sagt at operatør i noen tilfeller leier inn en tredjepart til å vedlikeholde entreprenørspesifikt utstyr. Det ble uttrykket bekymring knyttet til dette.

Erfaringsoverføring/læring

 • Flere mente at operatørenes erfaringsoverføring til serviceselskapene fra hendelser og granskinger kan bli mye bedre.
 • Det er færre leverandørmøter hos enkelte operatører enn tidligere, og det medfører mindre erfaringsoverføring, blant annet knyttet til hendelser. Slike møter og erfaringsoverføring er savnet.

Detaljprosedyrer

 • I tilsynet kom det fram at man ikke hadde gode nok rutiner for å videreformidle/ha god gjennomgang av prosedyren til mannskap som ikke kan delta i utarbeidelsen av prosedyre.
 • Det ble fra noen entreprenører uttalt at enkelte operatører ikke har formelle krav om at entreprenør skal delta i arbeidet med å ferdigstille DOP, og at entreprenørens representanter ofte måtte «mase» om å få delta i disse gjennomgangene.
 • Petroleumstilsynet har mottatt flere bekymringsmeldinger knyttet til at detaljprosedyrer i mindre grad enn tidligere er klargjort før de sendes ut i havet og før operasjoner igangsettes. «Vi spurte derfor selskapene om dette var tilfelle, men fikk ikke inntrykk at det var en større utfordring nå enn tidligere.»

Du kan lese hele rapporten her!

Forrige artikkelSonga Enabler tar to måneders intervensjon på Skarv
Neste artikkelBrage-kontrakt til Head Energy

1 kommentar

 1. Samtidig ønsker COSL å redusere HMS stillinger offshore for kontrakten med Lundin. De ønsker å fjerne Sikkerhetsleder ombord.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR