Petroleumstilsynet fant tre avvik fra regelverket under tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø i forpleining hos Maersk Contractors Norge og Norsk Offshore Catering.,Tilsynet ble utført i samarbeid med Helsetilsynet i Rogaland, og hovedtemaene for tilsynet var styring av arbeidsmiljø, tilrettelegging av arbeidet, inkludert for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, styring av renhold og hygiene, opplæring og ansvarsdeling mellom aktørene operatør, reder og forpleiningsselskap, melder Ptil.

Resultatet av tilsynet viser tre avvik fra regelverket. For det første var gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøkartlegginger for de forpleiningsansatte i NOC mangelfull.

– Gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøkartlegginger for de forpleiningsansatte i NOC har skjedd uten tilstrekkelig bruk av relevant fagkompetanse og arbeidsmiljøfaktorene var heller ikke vurdert opp mot regelverkskrav, skrives det.

Punkt to tar for seg tilretteleggingen av arbeidstakermedvirkning i NOC, som var mangelfull.

– Det var blant annet ikke satt av tid for hovedverneombud (HVO) eller verneombud (VO) til å utføre oppgaver vervene innebærer og det var i liten grad lagt til rette for opplæring, møter og kommunikasjon mellom HVO og VO. De ansatte var i liten grad involvert i HMS-arbeidet slik regelverket krever, heter det.

Punkt tre sier at opplæring knyttet til helserisiko for den enkelte ansatte i NOC i liten grad var ivaretatt. I tillegg var det rom for forbedring på to punkter; bruk av bedriftshelsetjenesten og registrering og melding av mulig arbeidsbetinget sykdom.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR