ConocoPhillips
Tor 2/4E
28. mai
Under vedlikeholdskampanje på TOR ble det observert oljefilm på sjø. Etter nærmere undersøkelser ble dreneringsventil fra dieseltank funnet i utilstrekkelig stengt posisjon, dette har medført diesel fra en lagertank til collection sump med videre overflow til sea-sump og videre til sjø. Ventilen ble stengt og verifisert at det ikke var ytterligere lekkasje. Det ble foretatt overflyvning av Tor for å gjøre observasjoner for å få best mulig grunnlag for å beregne omfanget av utslippet. Basert på foreløpige beregninger anslås størrelsen av utslippet til å være under 1 m3. Hendelsen blir gransket.

Statoil
Johan Sverdrup/Deepsea Atlantic
29. mai
Melding om mønstring pga automatisk alarm pga røyk/damp utvikling fra sjøvanns kjølepumpe i styrbord pontoon. Situasjon normalisert 14:40.

Total
Martin Linge/Maersk Intrepid
23. mai
The injured person (IP) was working dayshift, but was called out at 0400 to assist colleague on night shift in repairing the HP cement pump. During reassembling of the fluid end of the pump the IP used a sliding hammer to fasten the pod covers. During hammering IP’s right hand slipped out of the hammer grip in such a way that the ring finger got squeezed between the hammer and the stop ring resulting in a cut to the finger. After initial evaluation and treatment by the rig medic it was decided to send IP to shore for further evaluation, and he was sent to shore with the afternoon flight. When ashore, X-ray was taken and the finger was examined by a doctor, the conclusion being that the finger was OK and no additional treatment was necessary. The following day the IP was worried about the cut as it was bleeding. He was examined by a new doctor, the conclusion this time being that IP has a microfracture in the finger. The finger was subsequently treated with two stitches and an external plastic support. When the incident happened IP was wearing impact gloves.

Statoil/Gassco
Draupner
31. mai

Generell Alarm (GA) ble utløst på Draupner og mønstring ble iverksatt i henhold til alarminstruks. Strømningsbryter løste ut GA ifm start av en brannvannspumpe ved testing av delugestasjoner. Alt personell gjort rede for og talt opp etter 8 minutter. Situasjonen normalisert og arbeidet gjenopptatt.

Statoil
Veslefrikk
31. mai
Brannvannspumpe 71-PS02B på Veslefrikk A er tatt ut av drift som tidligere meldt 29.12.2016. Under rutinemessig testing av brannvannspumpe 71-PS02A ble det avdekket at denne nå gir for liten brannvannsmengde til å forsyne Veslefrikk A iht. det største brannscenario med produksjonen i gang. Produksjonen er derfor stoppet, og anlegget trykkavlastet. I tillegg er kritisk arbeid på VFA stanset. Resterende brannvannskapasitet er tilstrekkelig til å dekke øvrige brannscenarioer. Veslefrikk A er i tillegg til brannvannspumpe 71-PS02A også forsynt med brannvann fra Veslefrikk B via slangeforbindelse.

Shell
Draugen
30. mai
Vi ser ett økt forbruk av subsea hydraulikk væske etter en intervensjonsjobb på E1 havbunnbrønn. Etter at treecap ble installert på E1 og det ble åpnet opp for LP og HP hydraulikk supply til Rogn Sør feltet på E1 flowbase, ser vi en klar økning i forbruket av kontroll væske. Vi hadde ikke tilsvarende forbruk før intervensjonen, eller under selve intervensjonsjobben. Vi har isolert LP-B tilførsel og holdt denne stengt noen timer, uten at vi så noe endring i forbruk. Samme test er utført for LP-A nå. Det er stor sannsynlighet for at det som er tapt har gått til sjø. Fra tirsdag 30.05 kl 15:00 og til torsdag 01.06 kl 18:00 har vi forbrukt ca 500 liter kontrollvæske. Vi taper ca 200 liter pr døgn. E1 ble stanset i et forsøk på å stanse lekkasjen uten suksess, og vi fortsetter feilsøking for å finne lekkasjen. Fartøy blir mobilisert for å hjelpe til med feilsøkingen og operere ventiler for å stenge lekkasjen. Hydraulikkvæsken på Draugen havbunnsanlegg var tidligere Oceanic HW540 («sort» kjemikalie) som over tid erstattes (etterfylles) med Oceanic HW540Ev2, som er et «gult» kjemikalie.

Statoil
Oseberg
1. juni
I forbindelse med forbyggende vedlikehold av brannvannslanger, trykksatte driftsoperatør på natt brannslange. Idet slangen ble trykksatt, løsnet strålerøret og falt til underliggende nivå (ikke personskade potensiale). Person fikk vannsprut på kroppen og i ansikt og mistet deretter slangen. Fikk etter hvert sikret slange og stengte vannet. Person ble eksponert for sjøvann og rester av skum kjemikalie. Grunnet usikkerhet rundt eksponering ble det dagen etter valgt å sende vedkommende til land for videre sjekk på sykehus. Sjekk av tilsvarende slanger på feltsenteret ble utført påfølgende dag.

Gassco/Shell
Polarled
25. mai
Gassco ble informert om hendelsen 02.06.17 og er kjent med at Shell har meldt hendelsen til Ptil. Lekter og slepebåt var lokalisert innenfor 500 meter sonen til Nyhamna prosessanlegg. Arbeidsoperasjonen var pigging og injeksjon av hydrokarboner i Polarled rørledningen. Mellom kl. 10:15-10:30 skulle slepebåten flytte slepeskrevet fra styrbord side av lekteren. Under flytting/løfting av skrevet, falt det i sjøen. Tyngde på slepeskrevet er ca. 2 tonn. Avstanden fra dropp-punkt til rørgate er ca. 25-40 m og vanndybden på 80-110 m. Avstand til kai på Nyhamna er ca. 150 m. Gassco overtok operatørskapet på Polarled rørledningen 01.05.17. Hendelsen med fallende slepeskrev fra lekter skjedde på en båt kontrahert av Statoil der Gassco er oppdragsgiver. Gassco vil følge opp hendelsen med Statoil og TSP.

Statoil
Snorre B
2. juni
Det ble avdekket at et mindre rekkverk mot sjø var i dårlig forfatning. Rekkverket er plassert i et område der det normalt ikke er ferdsel. Ved nærmere undersøkelse og testing av rekkverket løsnet rekkverket fra innfestning til dørk. Området ble avsperret og det ble gjennomført utsjekk av andre rekkverk av samme type ombord.

Statoil
Oseberg
2. juni

Gass/olje lekkasje i sveis på et avblødningspunkt nedstrøm ESV fra Stjerne M subsea rørlinje og oppstrøms choke. Operatør i området oppdaget lekkasjen. Det er detektorer i umiddelbar nærhet, alle aktiv men ingen kom inn. Trykk avlasting ble startet, pga lang trykkavlastningstid (rørledning), ble GA og mønstring i hht DFU 01 initiert manuelt. Når området var sikret og verifisert gassløs ble situasjonen normalisert, og beredskapsorganisasjon demobilisert.

ExxonMobil
Jotun B
3. juni
Feilmelding registrert på instrumentering på sprinklerssystemet i boligkvarteret. Alarm ble aktivert 10:32 og mønstring ble iverksatt, POB ok 10:45. Det ble raskt avklart at det var falsk alarm pga feil i trykktransmitter på vanntanken.

Lundin
Edvard Grieg
21. mai
MOB-båtkrok ble endret til nytt design på Edvard Grieg i april 2017 for å bedre HMS-aspekter ved påkobling av krok til kran. Modifikasjonen ble utført offshore av båtprodusentens personell. Løftetest ble gjennomført og arrangement ble godkjent av uavhengig kontrollorgan på stedet. Under inspeksjon 21.05.2017 ble det stilt spørsmål ved montering av krok-arrangement, da topplate og adapterplate ikke passer sammen. MOB-båt ble så tatt ut av drift. Båtprodusent og kontrollorgan ble kontaktet og forespurt om å fremlegge underlag for utført endring og godkjenning. 30.05.2017 mottok Lundin bekreftelse fra båtprodusent om at eksisterende montering ikke ble utført iht. egne prosedyrer og at de ønsker å rette opp arbeidet. Lundin har forespurt båtprodusent om å undersøke om tilsvarende feil kan være utført for andre oppdragsgivere og påse at nødvendige tiltak evt. iverksettes.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelStatoil forlenger Visund-kontrakt med TechnipFMC
Neste artikkelTechnipFMC kjøper Kanfa av Sevan Marine

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR