Statoil
Sleipner/Maersk Intrepid
1. november
BOP var ute av funksjon i ca. 3 1⁄2 time. Dersom behov for å stenge inn, ville BOP kunne vært satt i operativ stand innenfor en halv time til enhver tid.

Brønnstatus Sleipner B-4 A: 8 1⁄2’’ seksjon boret i overburden til over topp reservoar. Ingen hydrokarbonførende formasjoner eksponert. Maks poretrykk i seksjonen er 1,10 sg EMW. Primær brønnbarriere: 1,34 sg borevæske Sekundær brønnbarriere: In-situ fm., 9 5/8’’ casing, casing cement, WH, BOP, HP riser Borestrengen var trukket inn i 9 5/8’’ casing og brønnen flowchecked. Kl 03:45 ble isolasjoner på BOP kontrollsystem iverksatt for å utbedre lekkasje på kontrollsystemets høytrykksside. Det var forutsatt at BOP skulle være fullt operativ til enhver tid, og brønnen ble ikke sikret. Ass. driller verifiserte isolasjonen og var av den oppfatning at BOP var fullt operativ. Etter isoleringen opererte ass.driller sammen med driller en HCR og observerte at indikatorlyset for denne skiftet fra stengt til åpen. Dette ble ansett som en bekreftelse på at BOP var fullt funksjonell.

Da ny driller kom på skift kl 07:00 observerte han at BOP supply trykk var 0 bar, og innså at BOP ikke var operativ. Kontrollsystemet ble umiddelbart avisolert og trykksatt til normalt operasjonstrykk.

Statoil
Norne
3. november
ESD 1.1 ble aktivert kl.16:20 på signal fra B&G systemet med påfølgende tap av strømforsyning og produksjonsstans. Personell uten beredskapsoppgaver ble mønstret til boligkvarteret på dekk 10 i henhold til beredskapsplanen for DFU 17 Tap av strømforsyning. Det er ikke registrert noen utslag på B&G detektorer ifbm hendelsen. I forbindelse med feilsøking ble det funnet en feil på et IO kort tilknyttet B&G systemet. Dette IO kortet ble byttet. Essensiell kraft ble gjenopprettet kl. 19:10 og beredskapssituasjonen ble avsluttet.

Statoil
Sleipner A
4. november
Plastmerking på rør ut av lufttørker ble så varmt at det avgav røyk som initierte 3 røykdetektorer. Disse 3 røykdetektorene initierte generell alarm og mønstring. Situasjonen ble raskt avklart og før en fikk varslet HRS og 2.linje i Statoil.

Statoil
Heimdal
4. november
Kl.13.30 gikk generell alarm, som følge av utløsning av varmedetektorer i modul M30. Produksjonen ble nedstengt, trykkavlasting startet, deluge utløst i aktuelt omåde. Ingen aktive AT i område. Beredskapsorganisasjon og alt personell mønstret ihht alarminstruks. Aktuelt område ble raskt sjekket ut, og det ble avklart at det ikke var reell brann i området. Varsling av 2.linje Statoil ble utført ihht DFU-3. POB ble etablert og alle om bord ble gjort rede for. Det arbeides med å finne årsak til utløsning. Situasjonen om bord ble normalisert, mønstret personell ble demobilisert kl.14:40.

Statoil
Troll/Songa Endurance
5. november
En HC alarm ble gitt av en gass sensor montert på babord rørhåndterings kran. Alarmen ble gitt feilaktig. Melding om normalisering ble annonsert over PA etter 4 minutter.

Gassco
Nyhamna
6. november
Innløps stengeventil for Polarled rørledningen har beregnet intern lekkasje på 1 kg/s. Dette er over ventilens tetthetskrav på 0,1 kg/s. Segmentet nedstrøms ventilen er avblindet mot prosessanlegget. Situasjonen er avviksbehandlet, og tiltak er iverksatt for å styre aktiviteter som kan medføre risiko for fysisk skade på segmentet.

Respol
Varg/Rowan Stavanger
6. november
Gas alarm with detection of 75% LEL in the shale shaker area. Personnel muster according to the station bill. The situation was normalized after 27 minutes, with a gas free atmosphere in shale shaker area. Normal operation resumed.

Statoil
Sleipner/Maersk Intrepid
6. november
Under boring på B-4, Sleipner vest på 7647 m gikk borestrengen stuck og røk på 508 m. Da det er vurdert som lite sannsynlig, samt risikofylt å fiske BHA (med radioaktiv kilde). Vil BHA med radioaktiv kilde bli liggende igjen i brønnen.

Statoil
Sleipner A
4. november
Under lekkasjetesting av 8″ flowline i forkant av wireline operasjon ble det detektert lekkasje av gass på 2 tetnings ringer. Detektorer i området var utkoplet grunnet en ventiltre-test som skulle utføres, og alarm og mønstring ble derfor ikke aktivert. Lekkasjen sto i ca. 1 minutt til prosessavsnittet var trykkavlastet og en hadde kontroll. Det pågår beregninger av lekkasjestørrelse og foreløpig konklusjon er en lekkasjerate like i overkant av 0,1 kg/s.

Statoil
Gina Krog
8. november
KL 10:34 fikk vi gassdeteksjon i luftinntak til ikke i drift satt Gassinjeksjonskompressor og i området i nærheten av inntaket. Beredskapsorganisasjonen mønstret iht instruks og produksjonen stengt ned automatisk. Arbeidet som pågikk i området var N2 testing av Gassinjeksjon systemet. Beredskapssituasjonen normalisert kl 12.25 etter å ha forsikret om at det ikke er gass i området vha manuell sjekk. Det pågår arbeid med å finne forklaring for utslaget på gassdeteksjon systemet. Produksjonsoppstart er foreløpig utsatt i påvente av at årsaken til utslag til gassdetektorer er avklart.

Statoil
Troll/COSL Promoter
8. november
40m3 med 1,02 SG PerfFlow premiks ble utilsiktet ledet til sjø i forbindelse med overføring til lagringstanker. PerfFlow premiks inneholder 0,4% gule kjemikalier: 160 kg Milbio NS (Biocide) og 28 kg FP-16LG (Defoamer). Alle kjemikalier som inngår i volumet er dekket i rammene gitt i Troll Vest Rammetillatelse.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelFant litt gass i Hufsa, men ikke nok
Neste artikkelPoint planlegger borekampanje på Balder og Ringhorne

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR