Ptil har gitt Saipem SpA Norwegian Branch (Saipem) varsel om pålegg etter gransking av stabilitetshendelsen på «Scarabeo 8».,Den halvt nedsenkbare boreinnretningen «Scarabeo 8», som er eid av Saipem, fikk 4. september i år en utilsiktet krengning i forbindelse med leteboring for Eni Norge på brønn 7220/10 Salina -prospektet i Barentshavet.

Krengningen nådde cirka syv grader i løpet av tidsrommet hendelsen varte. Hendelsen vurderes som alvorlig, men fikk ingen alvorlige konsekvenser med hensyn til skade på mennesker, miljø og materiell.

Petroleumstilsynet (Ptil) besluttet å iverksette gransking av hendelsen, avgrenset til Saipems styring og sikring av bemanning og kompetanse, og relevante funksjoner og systemer i landorganisasjonen til Saipem.

Mangler ved sentrale forhold
Granskingen identifiserte mangler ved forhold som er sentrale i det å drive forsvarlig virksomhet. Det gjelder blant annet prosesser for å sikre etterlevelse av krav til kompetanse i sikkerhetskritiske funksjoner, bruk av informasjon av sikkerhetsmessig betydning og risikostyring.

Granskingsgruppen avdekket fire avvik som omhandler ledelsens oppfølging, etterlevelse av interne krav til sikring av kompetanse og avviksbehandling, innbefattet risikovurdering.

Ifølge Ptils granskingsrapport var det for det første manglende etterlevelse av krav til sikring av bemanning og kompetanse i sikkerhetskritiske funksjoner.

Ifølge rapporten hadde COOP som var på jobb da hendelsen skjedde seks ukers erfaring på denne innretningen, og ikke erfaring fra andre boreinnretninger. Saipems jobbeskrivelse til COOP krever tre års erfaring fra flyttbar innretning og intern opplæring (familiarisering). Bruddet med interne krav ble ikke registrert eller fulgt opp i selskapet som avvik fra interne krav eller regelverkskrav.

Det var også manglende opplæring av innleid personell i sikkerhetskritisk posisjon.

– COOP som var på jobb da hendelsen skjedde hadde ikke tilstrekkelig «on-the-job-training» (OJT) og familiarisering om bord. Familiarisering og OJT framkommer som interne krav i jobbeskrivelsen til COOP. Sjekkliste og treningsmanual for OJT spesifiserer detaljgraden på slik opplæring og familiarisering. Grunnen til at vedkommende COOP ikke hadde fått slik opplæring, var at innleid personell ikke var inkludert i Saipems OJT program, heter det i rapporten.

Det var også mangler ved ledelsens bruk av tilgjengelig informasjon av sikkerhetsmessig betydning for bemanning og kompetanse.

Blant annet hadde Saipem tilgjengelig informasjon om mangler i «Scarabeo 8»-organisasjonen knyttet til det å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Disse manglene var avdekket gjennom ulike typer oppfølging som eksterne revisjoner, verifikasjoner og analyser av menneske/maskin-grensesnittet i kontrollrommet – uten at dette ble fulgt opp med konkrete tiltak.

Eksempler på utfordringer var ivaretakelse av krav til opplæring av ansatte i egen organisasjon og kontraktører, mangler ved evaluering av effekt av den opplæring og trening som ble gitt, samt tilgang til personell.

Til slutt ble det funnet manglende etterlevelse av krav til styring av endring i risiko.

– Interne prosesskrav til styring av endring og avviksbehandling ble ikke fulgt i forbindelse bemanning av sikkerhetskritisk posisjon (COOP). Saipem har en «HSE management of changes»- prosedyre for identifisering og styring av blant annet endringer i bemanning og kompetanse under operasjon. Denne prosedyren ble ikke benyttet i vurderingen av å sette innleid personell uten tilstrekkelig kompetanse i en sikkerhetskritisk stilling på innretningen, heter det i rapporten.

I følge selskapets egne krav skal en ved avvik fra krav gjennomføre en intern avviksbehandling («non-conformity-report»). Dette ble ikke gjort.

Avviket ble heller ikke risikovurdert eller fulgt opp med kompenserende tiltak. Relevant personell med ansvar for kompetansestyring og avvikshåndtering i organisasjon på land ble heller ikke informert eller involvert i beslutningen om å bemanne kontrollrommet i strid med interne krav.

Ptil har gitt Saipem varsel om følgende pålegg:
«Med hjemmel i styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, styringsforskriften § 14 om bemanning og kompetanse, og aktivitetsforskriften § 24 om prosedyrer, jf. rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges Saipem SpA Norwegian Branch å

* Gjennomgå hvordan selskapet sikrer styring av prosesser, samt etterlevelse av egne krav, knyttet til bemanning og kompetanse og iverksette tiltak basert på denne gjennomgangen.

* Iverksette tiltak som sikrer styring av prosesser og etterlevelse av krav knyttet til helse, miljø og sikkerhet i selskapet for øvrig.»

Forrige artikkelNye registreringskoder for offshoreavfall
Neste artikkelWärtsilä Ship Design med COSL-kontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR