Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt varsel om pålegg til Statoil etter tilsyn med innretningen Heimdal HMP.,Ptil gjennomførte i perioden 18. november til 20. november 2013 tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal HMP. Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket.

Målet med aktiviteten er å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig ledelse og styring av beredskap på Heimdal.

Tilsynsaktiviteten avdekket at Statoils styring og ledelse av beredskap ikke tilfredsstiller regelverkets krav. Det ble identifisert avvik knyttet til risikoanalyse, total risiko- og beredskapsanalyse, informasjon om resultater fra analyser til personell om bord, avbemanningsprosedyre, stedfortrederrollen, lastkart for MOB-båt operasjoner og intern kommunikasjon.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til dokumentasjon av modultreninger, samtrening mellom relevant personell ved bruk av MOB-båt og sikkerhetsskilting og merking

På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet har Ptil varslet Statoil følgende pålegg:


«Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og aktivitetsforskriften § 24 om prosedyrer, pålegges Statoil ASA å:
• etablere avbemanningsprosedyre for Heimdal HMP ved ekstremvær som overskrider 100 års nivå, jf. rapportens kapittel 5.1.4.»

Forrige artikkelLavere oppetid hos EMGS
Neste artikkelPålegg til Hess

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR