Forskningsrådet foreslår en totalt vekst på 1 milliard kroner i forskningsmidler i 2014. Petroleum vil være blant hovedområdene, sammen med klimaomstilling og fornybar energi.

Av Lars Taraldsen

– Forskningsrådet foreslår en samlet vekst på 1 milliard kroner til forskning i statsbudsjettet for 2014. Nærmere halvparten av veksten foreslås brukt på åtte prioriteringer, skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

Mer til olje og fornybar energi
De åtte områdene er fordelt i fire tematiske og fire strukturelle områder, og om Forskningsrådet får det som de vil skal 468 millioner kroner gå til disse åtte punktene, der petroleum og fornybar energi er blant de tematiske, og utgjør 55 millioner kroner. Klimaendringer er også ett av hovedområdene og det foreslås å gi 50 millioner til temaet. I tillegg er internasjonaliserting og unge forskere blant prioriteringene.

Dette er de tematiske og strukturelle områdene:

Tematiske hovedprioriteringer
• Flere aktive og sunne år (75 mill. kroner)
• Klimaendringer og klimaomstilling (50 mill. kroner)
• Norske bioressurser fra hav og land (40 mill. kroner)
• Fornybar energi og petroleum (55 mill. kroner)

Strukturelle hovedprioriteringer
• Internasjonalisering (68 mill. kroner)
• Et mer forskningsorientert og innovativt næringsliv (80 mill. kroner)
• Unge forskertalenter (50 mill. kroner)
• Felleseuropeisk infrastruktur for forskning (50 mill. kroner)

Begrunnelse
I begrunnelsen for å gi petroleumsforskning mer penger i 2014, heter det blant annet:

«Petroleumsvirksomheten er i dag Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter og eksportverdi. Gjennom mer enn 40 år har produksjonen på norsk sokkel bidratt med nærmere 9000 mrd. kroner til Norges BNP. Nye funn, i tillegg til de gjenværende petroleums-ressursene, legger grunnlaget for betydelig verdiskaping i mange tiår framover. Verdenssamfunnet bruker mer olje enn det man finne gjennom leteaktivitetene. Derfor er reserveerstatning en økende utfordring nasjonalt og globalt. I tillegg har omveltningene i mange oljeeksporterende land ført til usikkerhet omkring energiforsyning. Stabil produksjon fra norsk sokkel er derfor viktig for en globalt stabil energiforsyning.»

Muligheter og utfordringer
Videre skriver Forskningsrådet at selv om nye funn på norsk sokkel skaper muligheter, skaper det samtidig også utfordringer. Her er resten av begrunnelsen for petroleum som ett av hovedområdene i Forskningsrådets prioriteringer:

«Utfordringene ved internasjonal letevirksomhet og produksjon gir nye og økte muligheter for eksport av teknologi fra Norge. Økt aktivitet bidrar til teknologiutvikling som gir grunnlag for spin-offs og knoppskyting. Disse nye virksomhetene vil kunne vokse og vil kunne komme andre områder til gode. Nye petroleumsfunn på norsk sokkel gir store muligheter, men skaper også nye utfordringer. Det økte aktivitetsnivået gir utfordringer fordi kampen om kompetansen er hard. Rekruttering- og kompetansebehovet innenfor petroleumsfeltet er stort og vil øke fremover. Å løse utfordringene knyttet til dette, vil være avgjørende for hvordan Norge kan lykkes med å utnytte petroleumsressursene fremover.

Studien «Et kunnskapsbasert Norge» fremhever petroleumsnæringen som en næring Norge bør satse videre på. Strategisk grunnforskning, ny kompetanse og uttesting av teknologi er kritiske innsatsfaktorer i arbeidet med å sikre bedre ressursutnyttelse fra norsk kontinentalsokkel, frem-bringe innovasjoner for markedet og samtidig redusere sektorens miljøpåvirkning. Klima-utfordringen er i høyeste grad også relevant for petroleumssektoren som står for en betydelig del av klimagassutslippene globalt, dette må adresseres gjennom økt forskning på klimagass-reduserende tiltak som energieffektivisering og utvikling av ny teknologi innenfor en rekke fagområder. Finansiering av forskning og næringsrettet doktorgradsutdanning er blant de innsatsfaktorer som trekkes frem som viktige for fortsatt suksess.

I løpet av 2013 skal det etableres to nye forsknings- og kompetansesentre på henholdsvis økt utvinning og for petroleumsvirksomheten i nordområdene og Arktis. For å kunne sikre det nødvendige volumet og langsiktigheten som slagkraftige sentre krever, må midler til dette prioriteres i 2014.»

Forrige artikkelSvalin-PUD godkjent
Neste artikkelProduksjonen gjenopptatt ved Hammerfest LNG

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR